Xtc moeizaam te zuiveren en moeilijk afbreekbaar.

20 december 2014 20:34 uur

Waterschap Aa en Maas heeft recent onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van drugsgerelateerde stoffen in afval- en oppervlaktewater in Noordoost-Brabant.

De conclusies in een notendop:

  • Er zitten drugsgerelateerde stoffen in afvalwater. Conclusie uit eerder uitgevoerd KWR onderzoek is dat gemeten gehalten te relateren zijn aan menselijk gebruik.
  • De gemeten gehalten komen overeen met gemeten gehalten bij rioolwaterzuiveringen in andere steden in Nederland. • Er zijn vijf verschillende drugsgerelateerde stoffen onderzocht, waarvan er vier zijn aangetoond in het afval- en oppervlaktewater.
  • Een groot deel van deze stoffen wordt in de rioolwaterzuiveringen afgebroken (ca 90%), alleen XTC (MDMA) wordt slecht afgebroken (minder dan 54%) onder de omstandigheden waarin nu is gemeten.
  • Het is niet bekend wat de effecten zijn van de stoffen op de werking van de rioolwaterzuivering.• Een (klein) deel van de stoffen komt via het effluent van de zuiveringen in oppervlaktewater terecht, het is niet bekend wat dit voor effecten heeft.

Zorgen
Dijkgraaf Lambert Verheijen maakt zich zorgen: “Een deel van de drugsgerelateerde stoffen komt in het oppervlaktewater terecht en het is onbekend wat daar de effecten van zijn. Overigens datzelfde geldt voor ‘nieuwe’ probleemstoffen zoals resistente bacteriën, hormonen, geneesmiddelen, brandvertragers en microplastics, die ook in het oppervlaktewater worden aangetroffen”. Waterschap Aa en Maas wil de komende jaren onderzoeken wat er met deze probleemstoffen in het oppervlaktewater moet gebeuren. Dat voornemen staat in het nieuwe Waterbeheerplan dat in januari ter inzage ligt.

Deltaplan waterkwaliteit
“Ondanks een technisch verbeterd zuiveringsproces constateer ik dat de kwaliteit van oppervlaktewater onvoldoende verbetert”, aldus Verheijen. ”Er is onvoldoende sprake van een samenhangende aanpak. Bestaande oplossingen zijn daarbij onvoldoende verankerd in wetgeving en normering en wanneer we niets doen, betaalt de burger straks de rekening. Wat nodig is, is een landelijke en integrale aanpak om de waterkwaliteit aan te pakken”. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie ingediend waarop de Minister een plan van aanpak heeft toegezegd.

Achtergronden onderzoek:
In het onderzoek is het afval- en oppervlaktewater onderzocht bij drie rioolwaterzuiveringen in Noordoost-Brabant (’s-Hertogenbosch, Oijen en Aarle-Rixtel). De metingen zijn verricht in influent (rioolwater), effluent (gereinigd afvalwater op de zuivering) en in het oppervlaktewater waarop geloosd wordt. Bij alle drie de onderzochte rioolwaterzuiveringen zijn drugsgerelateerde stoffen aangetroffen in het afvalwater. De gevonden gehaltes van deze stoffen komen overeen met eerder uitgevoerd Europees onderzoek. De conclusie van die studie is dat de gevonden gehalten zijn te relateren aan drugsgebruik. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor lozingen van drugsafval via het riool.

Doordat in dit onderzoek de verblijftijd van het afvalwater in een zuivering is meegenomen, is bekend dat een aantal stoffen gedurende het zuiveringsproces wordt afgebroken. Of de aangetroffen gehaltes effect hebben op de doelmatige werking van zuiveringen of effecten veroorzaken in het ontvangende oppervlaktewater is niet bekend omdat geen normen voor deze stoffen bekend zijn. In deze studie zijn voor deze mogelijke gevolgen geen aanwijzingen gevonden.