Westelijke Mijnstreek werkt aan regionaal beleidsplan afvalwater

29 augustus 2014 16:31 uur

Gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zijn samen met het waterschap verantwoordelijk voor de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater. Met als uiteindelijke doel kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te verlagen, stellen gemeenten in de Westelijke Mijnstreek de komende maanden het beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 vast. 

Wethouder Leon Geilen (Sittard-Geleen), bestuurlijk regiotrekker Waterbeheer Westelijke Mijnstreek: “In de Westelijke Mijnstreek wordt steeds intensiever en ook met het waterschap Roer en Overmaas en waterschapsbedrijf Limburg, samengewerkt op het gebied van (afval)water. Met dit gezamenlijk beleidsplan willen we de traditionele, individuele blik op de afvalwaterketen loslaten. Voor nieuwe ontwikkelingen nemen we beslissingen die rekening houden met de gehele (afval)waterketen, ook als deze beslissing niet direct gunstig is voor de eigen organisatie. Het collectief staat voorop.”

De drie afvalwatersoorten waar de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen, samen met het waterschap wettelijke zorgplichten voor hebben, zijn stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Voor alle drie de afvalwatersoorten zijn in het beleidsplan strategische doelen geformuleerd. Ten aanzien van het stedelijk afvalwater is het doel om dit stelsel adequaat en efficiënt te beheren, zodat het tegen lage kosten naar onze wensen functioneert. Daarbij wordt het beheer en onderhoud van het rioolstelsel in de regio samen aangepakt vanuit de gedachte van één areaal. Voor wat betreft de effecten van het afvalwatersysteem op de omgeving zoeken we naar de meest doelmatige en duurzame verbeteringen waarbij we gebruik maken van elkaars kunde en ervaring. Bron: Persbericht I Sittard-Geleen, 29 augustus 2014.

De strategie ten aanzien van hemelwater speelt nadrukkelijk in op de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande toename van hemelwater. Daarbij speelt onder andere het afkoppelen van hemelwater  een rol. In de Westelijke Mijnstreek is het mogelijk om op termijn 20 tot 35% van het verhard oppervlak af te koppelen. Daardoor wordt hemelwater beter beheersbaar en ontstaat er, naarmate meer afgekoppeld wordt, minder wateroverlast. Structurele grondwateroverlast is in de Westelijke Mijnstreek maar beperkt aanwezig. De grondwateroverlast wordt waar nodig verder in kaart gebracht om te bezien of maatregelen nodig zijn en wie die moet treffen.