Waterrapport Waterschap Rijn en IJssel

19 juli 2015 06:47 uur

Waterschap Rijn en IJssel streeft naar schoon water, een goede verdeling van het water (niet teveel en niet te weinig) en, waar mogelijk, een soortenrijke flora en fauna langs en in onze watergangen. Dat willen ze ook op een kosten-efficiënte manier doen. Daarom is het belangrijk om te weten waar het watersysteem nog niet aan de doelen voldoet, en er dus maatregelen genomen moeten worden. Het is daarbij belangrijk om te weten welke maatregelen effectief zijn en welke niet.

Kennis over waar maatregelen genomen moeten worden en welke maatregelen dan geschikt zijn, wordt voor een belangrijk deel opgebouwd met behulp van monitoring. Op representatieve locaties word de vinger aan de pols gehouden. Op deze manier wordt de effectiviteit van maatregelen bepaald.

In het waterrapport staan de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. De gegevens worden getoetst aan de doelstellingen zoals waterschap Rijn en IJssel die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing laat zien waar het water op orde is en waar nog knelpunten liggen. Waar mogelijk worden op basis van deze inzichten in het watersysteem ook oplossingen gegeven voor die knelpunten.

Bron: waterschap Rijn en IJssel