Voedselresten niet in het riool

12 december 2015 19:02 uur

Transport en verwerking van voedselresten en groente- en fruitafval via de riolering en de zuivering levert geen maatschappelijk voordeel op vergeleken met composteren of verbranden. Dit blijkt uit onderzoek van STOWA en Stichting RIONED.

In Nederland spoelen we voedselresten en groente- en fruitafval niet door het riool maar worden deze gescheiden ingezameld en gecomposteerd of vergist. Gescheiden inzameling van voedselresten lukt echter niet overal, bijvoorbeeld in hoogbouw en kleine woningen met weinig ruimte voor opslag van GFT. In het onderzoek Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen is nagegaan of  inzameling van GF-afval via de riolering maatschappelijk voordeel oplevert. In de uitgevoerde levenscyclusanalyse zijn de routes via vast afval en via afvalwater over het gehele traject van inzameling, transport en verwerking onderzocht. Het blijkt dat apart inzamelen en composteren het meeste maatschappelijke voordeel oplevert gevolgd door verbranden van de voedselresten in het ongescheiden grijs afval. Alleen de bijzondere situatie van direct transport en verwerking op een bestaande vergistingsinstallatie van een RWZI, van GF-afval in combinatie met zwart afvalwater, kan – afhankelijk van lokale omstandigheden – wel voordeel opleveren.

Het onderzoek bevestigt in het algemeen het verbod op de afvoer van groente- en fruitafval via voedselrestenvermalers.

Bron: RIONED