Van Oord – KWS Infra gaat grootste waterberging van Nederland realiseren

12 april 2014 07:35 uur

Waterschap Brabantse Delta gunt aannemerscombinatie Van Oord – KWS Infra het werk aan de Brabantse dijken langs het Volkerak-Zoommeer. Van Oord – KWS Infra zal tot eind 2015 werken aan de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als waterberging.

“Voor ons is het belangrijk dat het werk technisch goed wordt gedaan. Daarnaast is even belangrijk dat de direct betrokkenen goed geïnformeerd zijn en betrokken worden bij de werkzaamheden zodat zij zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. Van Oord – KWS infra geeft hier dan ook extra aandacht aan“, aldus Carla Moonen dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta.

Werk

De oude zeedijk loopt van Bergen op Zoom tot Willemstad. Dit is 46 km dijk waarvan 20 km door Van Oord – KWS Infra wordt aangepast. De dijken worden opnieuw bekleed. Verder past de aannemer vier sluizen aan: Manderssluis bij Dinteloord, Burgemeester Peterssluis bij de haven van Bergen op Zoom en de schut- en spuisluis van Benedensas bij Steenbergen worden opgeknapt en gereed gemaakt om water in extreme situaties te keren. Tevens worden Gemaal Prins Hendrik Polder, inlaat Binnenschelde en Uitlaat Markiezaatmeer in Bergen op Zoom aangepast. Een omvangrijk werk waar ruim anderhalf jaar voor uit wordt getrokken. Hierbij gaat het realiseren van een robuuste duurzame oplossing voor de toekomst hand in hand met een bereikbare en veilige leefomgeving tijdens de werkzaamheden. De aannemerscombinatie heeft oog voor de omgeving. Ze kiest zoveel mogelijk voor vervoer van materialen over water: duurzaam en effectief. Hoewel transport ook over de weg plaatsvindt, is het waterschap zeer te spreken over de inventiviteit van de aannemer.

Contract

Het contract dat mw. C. Moonen voor het waterschap, dhr. C. Mollet, areamanager Van Oord Nederland BV en dhr. M. Dees, directeur KWS Infra BV hebben getekend, is een geïntegreerd contract. Dat betekent dat de aannemer, binnen de kaders die vooraf zijn vastgesteld, vrijheid krijgt om zelf te kijken naar oplossingen om het gevraagde resultaat te bereiken. In de zomer treft de aannemer voorbereidingen  en in de tweede helft van 2014 gaan de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen.

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Volkerak-Zoommeer gaat bij extreem hoogwater tijdelijk water bergen. De waterberging is nodig voor de waterveiligheid in Noord-Brabant en Zuid-Holland. In tegenstelling tot andere Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn voor Waterberging Volkerak-Zoommeer hoge rivierafvoeren alléén geen reden om in actie te komen: zolang de stormvloedkeringen open zijn stroomt het rivierwater – hoeveel ook – gewoon de zee uit. Ook gesloten stormvloedkeringen bij normale rivierafvoeren zijn geen reden om de waterberging in te zetten. De waterberging wordt alleen ingezet bij een combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren. De kans dat die twee samenvallen is klein: naar schatting eens in de 1400 jaar. Als de waterberging wordt ingezet, zal dat gebeuren volgens een zorgvuldig geregisseerd protocol. Eind 2015 zijn we gereed met de grootste waterberging van Nederland.

Ruimte voor de rivier

Waterberging Volkerak-Zoommeer is één van de 34 maatregelen uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De uitvoering van het programma zorgt voor de waterveiligheid van 4 miljoen mensen in het rivierengebied. Het waterschap past in het kader hiervan de Brabantse dijken en sluizen aan langs het Volkerak-Zoommeer, versterkt en verhoogt dijken en kades langs de Mark, de Dintel en de Vliet en treft maatregelen om wateroverlast in West-Brabant te voorkomen. Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op de ruimtelijke ordening en worden in overleg met de betrokken gemeente uitgevoerd. Bron: Waterschap Brabantste Delta 08-04-2014.