Uniforme aanpak van lozingsvergunningen afvalwater mestverwerkingsinstallaties nodig

08 oktober 2015 17:47 uur

Waterbeheerders in het zuiden en oosten van Nederland roepen het ministerie van Infrastructuur en Milieu op om het lozingenbeleid voor de mestverwerkingsinstallaties te uniformeren en te borgen in nationaal waterbeleid. Ze zien een toename van aanvragen voor vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties te lozen op rivieren, beken of riolering. Om die reden maken de waterschappen zich zorgen over de toenamen van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica, antibiotica-resistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren.
Vanwege het grote mestoverschot in het zuiden en oosten van Nederland door intensieve veehouderij zijn mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk. Bij het verwerken van mest, komt afvalwater vrij. Afgelopen 2 jaar zijn ruim 40 vergunningen verleend voor het lozen van dat afvalwater op riolering of oppervlaktewater. De waterbeheerders hanteren verschillende beleidskaders bij de vergunningverlening van lozingen van deze installaties

Bron: AgriHolland – Thu, 08 Oct 2015.