Unie en STOWA ondersteunen waterkeringbeheerder bij zorgplicht nieuwe stijl

24 januari 2016 08:30 uur

De zorgplicht waterkeringen is een aloude kerntaak van de waterschappen. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat vanaf 2017 van kracht wordt en het gewijzigde toezicht zijn aanleiding om de invulling van deze zorgplicht nog eens tegen het licht te houden.

Om waterschappen te helpen bij het invullen van deze zorgplicht nieuwe stijl, gaan STOWA en Unie van Waterschappen een kennisnetwerk opzetten en leerbijeenkomsten organiseren om kennis te bundelen en ervaringen te delen.

De zorgplicht waterkeringen houdt in dat een waterschap de wettelijke taak heeft om de waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke (preventieve) beheer en onderhoud te zorgen.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de waterschappen hoe ze invulling geven aan deze zorgtaak. Ze zijn daarbij wel gehouden aan de wettelijke kaders voor de waterveiligheid die worden opgelegd voor primaire keringen (door het Rijk) en voor regionale keringen (door de provincies). Samen met de cyclus van normeren, toetsen en versterken zorgt het beheer en onderhoud voor veilige waterkeringen en daarmee voor een veilig Nederland. Waterveiligheid in een land als Nederland is nooit af en ook de zorgplicht is daarmee constant in ontwikkeling.

Gezamenlijke ambitie

De waterschappen hebben in het voorjaar van 2015 een gezamenlijke visie op zorgplicht opgesteld. De ambitie is om als keringbeheerders actief invulling te geven aan de zorgplicht waterkeringen en aantoonbaar ‘in control’ te zijn waar het gaat om het voldoen aan de eisen voor waterveiligheid en een adequaat beheer en onderhoud van de keringen. Dit is in lijn met de ontwikkeling naar meer transparantie in het waterbeheer en naar een open houding richting de omgeving. Het is zaak dat de verschillende werkprocessen (inspecteren, toetsen, versterken, beheer & onderhoud keringen) goed zijn ingericht en dat de cyclus van Plan-Do-Check-Act volledig wordt doorlopen. Ook is het van belang dat het gegevensbeheer goed op orde is om een accuraat en actueel beeld te kunnen geven van de actuele waterveiligheid. Januari 2017 is hierbij een belangrijke mijlpaal, omdat dan het nieuwe waterveiligheidsbeleid van kracht wordt en het toetsproces voor de primaire keringen start.

Samen aan de slag

Recent is een Stuurgroep Zorgplicht ingesteld om invulling te geven aan de gezamenlijke visie. De taak van de Stuurgroep is om de strategische lijnen uit te zetten voor de ontwikkeling van de zorgplicht, de juiste verbindingen en dwarsverbanden te leggen en zicht te houden op de stappen die we als sector zetten. De Stuurgroep wil een gezamenlijk beeld opbouwen waar de waterkeringsector naar toe werken. Hierin is ruimte voor diversiteit. Iedere beheerder bepaalt zijn eigen aanpak en tempo om ‘in control’ te zijn.

Onder de vlag van de Stuurgroep gaan waterkeringbeheerders samen aan de slag met de (door)ontwikkeling van de invulling van de zorgplicht. Doel is om maximaal van elkaar te leren en stapsgewijs de werkprocessen te verbeteren. Via het platform waterkeringbeheerders komen waterschappen en RWS samen om gemeenschappelijke thema’s rond de zorgplicht uit te werken. STOWA en Unie leveren ondersteuning om een kennisnetwerk op te zetten en leerbijeenkomsten met de beheerders te organiseren om kennis te bundelen en ervaringen te delen.

Bron: STOWA