Toekomst zuivering afvalwater West-Overijssel in beeld

06 december 2014 10:41 uur

Aan het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland wordt tijdens de vergadering op 18 december 2014 voorgesteld om het Integraal Zuiveringsplan vast te stellen. Dit plan voorziet in het toekomstbeeld van de negen rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) van het waterschap Groot Salland voor de periode 2015 – 2025. Hierbij is ook gekeken naar nabijgelegen rwzi’s van andere waterschappen.

De belangrijkste conclusies uit dit plan zijn:
  • in de jaren 2015 – 2025 geen rwzi’s samenvoegen. Dit is over deze periode van 10 jaar aanzienlijk goedkoper dan wel samenvoegen. Hierbij is ook gekeken naar nabijgelegen rwzi’s van andere waterschappen. Na 2025 opnieuw overwegen of centraliseren van rwzi’s kansen biedt.
  • de rwzi Kampen uitbreiden omdat de installatie volbelast is en het de verwachting is dat de hoeveelheid afvalwater vanuit huishoudens en industrie nog iets zal toenemen;
  • de lozing van stikstof en fosfaat van de rwzi Raalte verder terugdringen door de werking van de installatie te optimaliseren. Hiervan het effect meten op de kwaliteit van het water in de Raalterwetering. Dit is noodzakelijk om uiterlijk in 2027 te voldoen aan de dan geldende normen volgens de Kader Richtlijn Water.
  • bij vervanging van besturingsinstallaties op meerdere rwzi’s de procesregelingen optimaliseren en maatregelen treffen zodat aanvullende metingen van stikstof en fosfaat kunnen worden uitgevoerd;
  • aanpassen van de gasmotoren op de rwzi’s in Zwolle en Deventer die elektriciteit opwekken uit biogas in verband met nieuwe emissie-eisen.

Het waterschap zal zich ook de komende jaren blijven inspannen om meer waardevolle grondstoffen en meer energie uit het afvalwater te halen. Hiervoor gebruiken we innovatieve technieken en werken samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.  Bron: Waterschap Groot Salland 5 december 2014