STOWA en RIONED onwikkelen impacttest extreme neerslag

13 september 2014 17:47 uur

STOWA en Stichting RIONED werken aan de ontwikkeling van een impacttest extreme neerslag, waarin de effecten van extreme neerslag op het stedelijke en omliggende landelijke gebied in samenhang worden meegenomen.

In navolging van de komende Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en het verwachte nationaal bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, zullen de komende jaren klimaatscans en stresstesten worden uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van de bebouwde omgeving voor klimaatverandering. Waterschappen en gemeenten zullen hiermee aan de slag gaan. In aansluiting daarop ontwikkelen STOWA en Stichting RIONED een impacttest extreme neerslag. De ontwikkeling van deze impacttest beoogt een eenduidige aanpak te formuleren in het anticiperen op extreme neerslag met de meest geavanceerde middelen, waarin de effecten op het stedelijke en omliggende landelijke gebied worden meegenomen.

Extreme neerslaggebeurtenissen
Net als de zomer 2014 laten extreme neerslaggebeurtenissen in de afgelopen jaren ons zien waar systemen kwetsbaar. Het zijn ‘mooie’ leermomenten die ons waardevolle informatie geven. De KNMI-klimaatscenario’s geven aan dat extreme neerslag in de toekomst nog veel extremer worden. Om de effecten hiervan goed te kunnen beoordelen, gebruiken we steeds meer nieuwe geavanceerde rekentechnieken. Hierbij kunnen we wateroverlast en de gevolgen daarvan nabootsen en maatregelen ertegen droog oefenen. Zo kunnen we het falen van systemen veel pro-actiever en doelmatiger aanpakken.

Gescheiden werelden
De standaard werkwijze voor de toetsing van regionale watersystemen richt zich op de provinciaal vastgelegde normen voor inundatie vanuit oppervlaktewater, inzicht in knelpunten en analyse van mogelijke oorzaken. De afstemming tussen het functioneren van oppervlaktewater en riolering was tot nu toe om verschillende redenen niet sterk ontwikkeld. Bij de modellering blijft de interactie tussen watersysteem, riolering én maaiveld in stedelijk gebied vaak onderbelicht. De riolering en het regionale watersysteem worden doorgaans afzonderlijk van elkaar doorgerekend, de waterbeheer en rioolbeheerder gebruiken verschillende modelschematiseringen, rekenmethodieken (stochasten, tijdreeks, standaard gebeurtenissen) en normeringen naast elkaar voor hetzelfde stedelijk gebied. Lees meer>>>>