Samenwerking waterschap en gemeenten Dongen en Gilze en Rijen levert miljoenen op

03 december 2015 17:39 uur

Op woensdag 2 december ondertekenden wethouder Van Beek van de gemeente Dongen, wethouder Starreveld van de gemeente Gilze en Rijen en de heer Van der Kallen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta gezamenlijk een geactualiseerd afvalwaterakkoord. “Dankzij landelijk gewijzigd beleid en een betere samenwerking kunnen we efficiënter werken en betere keuzes maken. Dat betekent dat we veel minder kosten hoeven te maken. Met de actualisatie blijkt dat voor een bedrag van €5.669.000,- minder kosten gemaakt hoeven te worden dan oorspronkelijk was geraamd”, aldus de drie samenwerkende partijen. 

Gemeenten en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afvalwaterverwerking. De gemeente zamelt het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in, het waterschap zuivert dat water. Met een afvalwaterakkoord geven waterschap en gemeente invulling aan de verdere intensievering en optimalisatie van de samenwerking op het gebied van water in West- en Midden-Brabant. In deze samenwerking worden wateroverlast, waterkwaliteitsproblemen en capaciteitsvraagstukken gezamenlijk onderzocht en aangepakt.

Heroverweging van voorgenomen maatregelen

In het verleden is hiervoor een eerste stap ondernomen. Met de huidige inzichten, die onder andere verbeterd zijn door nieuwe analyses, onderzoeken en verbeterde samenwerking zijn de in het verleden voorgenomen maatregelen heroverwogen. Daaruit is gebleken dat een groot aantal van de voorgenomen maatregelen op een andere, goedkopere, wijze kunnen worden gerealiseerd.

Slim gebruik maken van huidige inzichten

Een voorbeeld hiervan is een relatief kleine investering die gedaan wordt in het verbeteren van het huidige rioleringssysteem in Dongen, waarmee eerder voorgestelde en duurdere maatregelen overbodig zijn.

Een andere is de aanleg van een nieuwe overstortvoorziening, dit najaar in Gilze, welke een duurdere aanleg van een “bergbezinkvoorziening” overbodig maakt. De besparingen vloeien direct terug naar de gemeenten en het waterschap en daarmee naar de inwoners.

Vervolg

Nog niet alle in het verleden voorgestelde maatregelen zijn heroverwogen. In Dongen worden door gemeente en waterschap nog alternatieven onderzocht voor één maatregel op het bedrijventerrein Tichelrijt. In Gilze en Rijen wordt door gemeente en waterschap nog een onderzoek naar oplossingen voor het waterkwaliteitprobleem in de vijver Wolfsweide uitgevoerd en wordt de aanleg van een (groene) tijdelijke berging voor overstortwater in Molenschot uitgewerkt. Ook voor deze maatregelen wordt gestreefd naar het vinden van betere en goedkopere oplossingen dan in het verleden voorgesteld. Bron: Waterschap Brabantse Delta.