Samenwerking hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Velsen op dreef

09 januari 2015 09:06 uur

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Velsen willen het onderhoud op sloten en watergangen efficiënter uitvoeren en bovendien de samenwerking verstevigen. Om dat te bereiken ondertekenden hoogheemraad van Rijnland Hans Pluckel en wethouder Openbare Werken van de gemeente Velsen Floor Bal op 7 januari een overeenkomst.

Door ondertekening van de overeenkomst komt het onderhoud voor een belangrijk deel bij Rijnland te liggen. Rijnland en Velsen zorgen zo voor een heldere verdeling van onderhoudstaken, welke nu nog versnipperd en niet eenduidig zijn geregeld. Het gaat dan om het jaarlijks opschonen van de sloten en het periodiek baggeren van de watergangen. Het onderhoud van beschoeiingen en de oevers langs de sloten blijft bij de eigenaar van de aanliggende grond. Veelal is dat de gemeente, maar bij aan water grenzende achtertuinen kunnen dat ook huiseigenaren zijn.

De sloten en beken die worden overgedragen zijn Schipbroekerbeek en de sloten binnen Velserbroek. Ook het inlaatgemaal Lange Sloot aan de Grote Buitendijk wordt vernieuwd. Door herstel van het gemaal zal de waterkwaliteit, die nu al erg goed is, verder verbeteren. De gemeente gaat het onderhoud uitvoeren van de Bosch Beek die door het Burgemeester Rijkenspark stroomt. Deze beek heeft een recreatieve functie die beter past bij de taken van de gemeente.

Overdracht beheer en onderhoudstaken water

De gemeente Velsen draagt per 1 januari 2016 het onderhoud van enkele (primaire) watergangen over aan het hoogheemraadschap van Rijnland. De landelijke richtlijn wordt gevolgd om het beheer van de, voor de veiligheid belangrijkste, waterlichamen en -objecten door het waterschap te laten uitvoeren. Het hoogheemraadschap heeft als waterautoriteit immers de meeste kennis waar het gaat om wateraspecten en kan door grootschaligere aanbesteding het onderhoud goedkoper uitvoeren. Dat heeft een positief effect op de waterheffingen. Hoogheemraad Hans Pluckel is blij met deze overeenkomst. “Doordat wij nu een groter werkpakket op de markt kunnen zetten, zullen de kosten voor de burger omlaag gaan’’. Ook wethouder Floor Bal is tevreden. “Wij werken al langer goed samen met het hoogheemraadschap en zijn blij dat deze samenwerking nu zijn vruchten afwerpt”.  Beide kijken uit naar een intensieve samenwerking van het waterbeheer. Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland – Thu, 08 Jan 2015