Samenwerking beheer stedelijk water Landsmeer

29 april 2014 15:58 uur

Gemeente Landsmeer en het hoogheemraadschap gaan samenwerken aan het beheer van het stedelijk water in de gemeente. Wethouder Cor Hienkens en hoogheemraad Rob Veenman gaven op 28 april officieel het startsein voor het opstellen van een gezamenlijk waterplan. Hiertoe hebben beide partijen een intentieverklaring ondertekend. Landsmeer draagt daarmee stapsgewijs het beheer van het watersysteem in de gemeente over aan het hoogheemraad-schap.

Wethouder Cor Hienkens: “Nu beheren Landsmeer en het hoogheemraadschap beiden nog water en wegen in de gemeente. Met deze overeenkomst kunnen we afspreken wie wat beheert: het hoogheemraadschap het water en Landsmeer de wegen. Zo doet ieder straks weer waar hij goed in is. ”

Hoogheemraad Rob Veenman: “Het is goed als overheden plannen op elkaar afstemmen. Het hoogheemraadschap is specialist in waterbeheer en het is een goede zaak dat we met de gemeente Landsmeer gaan samenwerken en de gemeentelijke plannen en ons waterbeheerplan voortaan op elkaar afstemmen.”

Samen werken aan water

Het waterplan wordt opgesteld met als doel een gezamenlijke visie en maatregelenplan te ontwikkelen voor het watersysteem in het gebied. In het plan worden visie en ontwikkelingen afgestemd en richting bepaald voor de komende 20 jaar. Er worden maatregelen besproken voor onderwerpen als de waterkwaliteit en -kwantiteit, riolering en waterketen, grondwater, het veenweidegebied, klimaatontwikkelingen, oevers en het onderhoud van stedelijk water. Daarbij zijn waterrecreatie, duurzaamheid en samenwerking belangrijke uitgangspunten. Onderwerpen die buiten het waterplan vallen, zijn: vaarrecreatie, zwemwater, visstandbeheer, schaatsroutes, Natura2000 gebieden en wegen.

Goed beheer tegen acceptabele kosten

Ons klimaat verandert. Om nu en in de toekomst grote hoeveelheden water te kunnen verwerken tijdens natte perioden en te voorzien in voldoende schoon, zoet water tijdens extreme droogtes, zullen overheden moeten gaan samenwerken. Ook stellen we steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit van het water. We willen in en om water recreëren en genieten van de natuur, ook in stedelijk gebied. Daarom stellen steeds meer gemeenten waterplannen op met het hoogheemraadschap. Zo komen we tot een zo goed mogelijk beheer en onderhoud van het water tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

Lantsmaer

De historie van Landsmeer is altijd nauw verbonden geweest met water. Dat blijkt ook uit de naam. Landsmeer heette in de 14e eeuw ‘Lantsmaer’, wat ‘langs het meer’, betekent. Het meer is De Breek. Later is de naam afwisselend gespeld als Lantsmer, Lantsmeer, Landsmer, Lansmer totdat het ‘Landsmeer’ werd. Landsmeer heeft zich door de eeuwen heen langs De Breek ontwikkeld. Water speelt nog steeds een belangrijke rol in de gemeente. Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 29-04-2014,