Rivierverruiming Varik-Heesselt en dijkversterking Tiel-Waardenburg notitie ter inzage

18 juli 2016 18:18 uur

De komende twee jaar wordt een verkenning uitgevoerd naar dijkversterking en rivierverruiming in het gebied tussen Tiel en Waardenburg. Van 21 juli tot 2 september 2016 ligt de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ ter inzage. Deze notitie beschrijft hoe we van verschillende oplossingen voor rivierverruiming en dijkversterking komen tot één besluit.

logo.jpg

De verkenning is nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen in het gebied genomen gaan worden ten behoeve van de waterveiligheid. Om de rivierverruiming en dijkverbetering planologisch en juridisch mogelijk te maken, moeten het Rijk, Waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en de provincie Gelderland daarover formele besluiten nemen. Welke besluiten dat precies zijn, hangt af van het voorkeursalternatie

Milieueffectrapportage

Een belangrijk onderdeel bij dergelijke maatregelen is het in kaart brengen van de gevolgen voor het milieu. Hiervoor wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste stap in deze procedure. Bron: waterschaprivierenland.nl 18 juli 2016 lees verder>>>>