RIONED: Kennisprogramma Rioolrenovatie van start

15 februari 2015 18:09 uur

Begin dit jaar hebben alle betrokken partijen ingestemd met het Kennisprogramma Rioolrenovatie en de activiteiten voor 2015. Daarmee kan de implementatie beginnen. Wie gaat wat doen?

In aanloop naar het Kennisprogramma Rioolrenovatie is de huidige kennis van alle aanbieders geïnventariseerd en zijn de kennisleemten benoemd. De direct betrokken partijen hebben gezamenlijk bepaald wie welke nieuwe kennis het eerst gaat ontwikkelen. De uitvoering van dit kennisprogramma gaat nu beginnen.

Ontwikkelen afwegingskader

Stichting RIONED gaat samen met alle betrokkenen een afwegingskader ‘niets doen – repareren – renoveren – vervangen’ ontwikkelen en beschikbaar stellen. Dit afwegingskader bestaat uit een beschrijving van de (faal)mechanismen die kunnen optreden en welke factoren daarbij van belang zijn. Hiermee kunnen beheerders hun keuzes voor (noodzakelijke) investeringen beter onderbouwen.

Bij de ontwikkeling gebruikt Stichting RIONED de huidige kennis in onder meer Europese normering en het concept dat de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) samen met de TU Delft heeft opgesteld. In eerste instantie moeten beheerders op basis van expert judgement een beslissing nemen. In de toekomst is op bepaalde aspecten meer (wetenschappelijke) onderbouwing mogelijk.

Aanbesteding en normering

CROW is een nieuw RAW-bestek aan het opstellen. Helaas zijn veel punten nog niet genormeerd, zoals de berekeningsmethodiek en daarbij te hanteren parameterwaarden om het ontwerp aan de sterkte-eisen te toetsen. Hierdoor kan de opdrachtgever dus niet naar normen verwijzen en moet hij zelf meer keuzes maken en meer beschrijven, wat tot een dikker bestek leidt. CROW gaat via de begeleidingscommissie kijken of alle relevante normen in beeld zijn.

Normering en belang Nederland

Internationaal zijn veel normen beschikbaar, soms per land, maar ook als Europese norm. Daarnaast is nieuwe internationale normering in ontwikkeling. Voor Nederland is het van belang om:

  • overzicht van en inzicht in beschikbare normering te krijgen;
  • inzicht in ontwikkeling van normering te krijgen;
  • het Nederlandse belang te bepalen en waar nodig in te brengen.

De Normcommissie Afvalwatertechniek gaat hiermee aan de slag, samen met het Kenniscentrum rioolrenovaties (KCRR) en CROW. Als daaraan behoefte is, kan Stichting RIONED ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van systeemnormen.

Functionele levensduur maatregelen

Stichting RIONED roept gemeenten en andere betrokkenen op om samen in proeftuinen meer kennis te krijgen over de functionele levensduur van reparatie- en renovatiemaatregelen. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

  • Onderscheid in reparatie- en renovatietechnieken.
  • Hoe lang gaan reparaties in de praktijk mee?
  • Bij renovatie: lekkage rondom aansluitingen, hoe lang blijft wortelingroei weg?

Stichting RIONED bekijkt ook op welke punten hierbij aansluiting mogelijk is met het Kennisprogramma Urban Drainage van de TU Delft.

Wilt u aan een proeftuin deelnemen? Neem dan contact op met Stichting RIONED.

Actualisatie uitvoeringsaspecten in Leidraad

Stichting RIONED gaat Leidraadmodule C3000 Keuze en uitvoering van beheermaatregelen vernieuwen. Hierbij betrekt RIONED het KCRR om te kijken hoe vragen en antwoorden (kennis) over allerlei praktische aspecten het best beschikbaar kunnen komen.

Communiceren, vragen en informeren

Alle betrokkenen communiceren over hun activiteiten, adresseren vragen en informeren elkaar. Stichting RIONED doet in RIONEDnieuws verslag van de voortgang van het kennisprogramma.

Vervolgbijeenkomst najaar 2015

Stichting RIONED nodigt de betrokkenen in het najaar van 2015 opnieuw uit om de voortgang en nieuwe gewenste activiteiten te bespreken. Hiervoor stuurt RIONED in de zomer een conceptagenda rond, zodat iedereen deze kan aanvullen.

Bekijk het thema Rioolrenovatie.