RIONED: Hoe omgaan met afvalwater in het buitengebied?

11 november 2014 19:55 uur

De nieuwe publicaties ‘Feitenonderzoek mechanische riolering’ en ‘Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen’ zijn evaluaties van het omgaan met afvalwater in het buitengebied.

Gemeenten en waterschappen hebben aan het eind van de vorige eeuw met een flinke financiële inspanning afvalwatervoorzieningen in het buitengebied aangelegd. Sindsdien is de beheerfocus steeds meer verschoven naar grotere doelmatigheid. Wat betekent dat voor het beheer van de afvalwatersystemen in het buitengebied? Om hierin inzicht te krijgen, hebben STOWA en Stichting RIONED twee onderzoeken laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot twee publicaties over de feiten met betrekking tot het omgaan met afvalwater in het buitengebied: ‘Feitenonderzoek mechanische riolering’ en ‘Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen’. Beide publicaties zijn met name voor beleidsmedewerkers stedelijk waterbeheer en rioleringsbeheerders bijzonder interessant.

‘Feitenonderzoek mechanische riolering’

Deze publicatie bevat feiten over en ervaringen met drukriool- en vacuümstelsels, gebaseerd op een onderzoek van Grontmij bij twaalf gemeenten en twee onderhoudsbedrijven. De informatie is gericht op het functioneren, de kosten van aanschaf en beheer, de kwaliteit en de storingen van mechanische riolering. Omdat de steekproef relatief beperkt is, is het belangrijk de resultaten goed te vergelijken met uw eigen ervaringen. Dit geldt in het bijzonder voor het kostenplaatje. In het toerekenen van de kosten zijn grote verschillen tussen de deelnemende gemeenten geconstateerd. Ook varieert de manier waarop gemeenten de informatie over de werking van mechanische riolering vastleggen enorm. In het algemeen zijn gemeenten en bewoners wel tevreden over het functioneren van de riolering in het buitengebied.

‘Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen’

Voor deze publicatie heeft adviesbureau Welldra onderzoek gedaan naar het optimaliseren van beheer (inclusief onderhoud) van bestaande IBA-systemen. Het rapport bundelt feiten, ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van IBA-systemen en -beheer. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe de bestaande afvalwatervoorzieningen zo goed mogelijk te gebruiken zijn. Met de concreet uitgewerkte scenario’s kunt u zelf een doelmatige aanpak bepalen.

Beleidsondersteunend document

De twee publicaties vormen de basis voor een in 2015 te verschijnen beleidsondersteunend document met de werktitel ‘Keuzepalet beleid en aanpak afvalwater buitengebied’. Dit zal gaan over beleidsuitgangspunten, beleidsruimte en voor- en nadelen van te maken keuzes. Stichting RIONED en STOWA maken dit document in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees de publicatie ‘Feitenonderzoek mechanische riolering’

Lees de publicatie ‘Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen’