Provincie Overijssel en Twentse gemeenten: “Schort hervatting afvalwaterinjectie op”

15 september 2016 06:52 uur

De provincie Overijssel en de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, ondersteund door Losser en Oldenzaal, willen dat Minister Kamp van Economische Zaken de hervatting van de afvalwaterinjecties in Twente opschort. Op dit moment onderzoekt de NAM of er geen betere verwerkingsmethoden zijn voor het afvalwater. Volgens de provincie en de gemeenten zijn de consequenties van hervatting onvoldoende bekend, en is het vanuit voorzorg beter om niet te hervatten. Bovendien heeft de minister in een eerder stadium aangegeven de injecties niet te zullen hervatten voordat de uitkomsten van die herafweging duidelijk zijn. De provincie en gemeenten willen dat de minister zich aan deze toezegging houdt.

Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de hervatting van de afvalwaterinjecties. In augustus gaf de NAM aan de injecties medio september te willen hervatten, na reparatie van een lekgeraakte pijpleiding. Mogelijk dat ook andere gemeenten in Twente besluiten om een bezwaarschrift te sturen.

Alternatieven

De provincie Overijssel en de gemeenten zijn daarnaast door de minister gevraagd hun voorkeur aan te geven hoe in de toekomst wordt omgegaan met het afvalwater van de oliewinning door de NAM in Schoonebeek. Nu wordt dat water nog met een pijpleiding naar voormalige gasvelden in Twente getransporteerd. Daar wordt het vervolgens in de diepe ondergrond geïnjecteerd. In opdracht van de NAM heeft adviesbureau Royal Haskoning – DHV vier alternatieven voor deze injecties onderzocht. Dit rapport is in juni gepresenteerd. De regionale en lokale overheden zijn door de minister gevraagd te reageren op deze alternatieven.

Hierbij heeft een zuiveringsvariant de voorkeur, zonder mijnbouwhulpstoffen. Zowel provincie als gemeenten geven de voorkeur aan de alternatieven zónder injectie in de ondergrond. De minister is in een brief gevraagd het onderzoek  naar alternatieven voort te zetten.

Om tot de keuze voor alternatieven te komen is een brede en integrale afweging gemaakt. Hierbij is gekeken naar de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu, en is getoetst aan de bestaande kaders zoals de Omgevingsvisie Overijssel (inclusief de ondergrond) en het Landelijk Afvalbeheerplan. Daarnaast hebben provincie en gemeenten het draagvlak in de omgeving laten meewegen.

Communicatie en transparantie

Tot slot roepen provincie en gemeenten de landelijke overheid en de NAM nadrukkelijk op om met de bewoners in Twente in gesprek te gaan. De huidige communicatie heeft tot nog toe niet geleid tot het wegnemen van zorgen en onzekerheden.

Bron: Gemeente Tubbergen – Wed, 14 Sep 2016.