Provincie Fryslan: Start uitvoering Friese Veenweidevisie

26 februari 2016 07:16 uur

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân starten met de uitvoering van de Veenweidevisie. Het uitvoeringsprogramma is deze week vastgesteld. Het programma beschrijft maatregelen, die zorgen voor het vertragen of voorkomen van de daling van de bodem. Het instellen van hogere waterpeilen is één van de maatregelen. De provincie stelt voor dit programma 12 miljoen euro beschikbaar, voor de periode 2016 tot en met 2019.

Hogere waterpeilen

Om de bodemdaling te vertragen zijn hogere waterpeilen nodig. Het veen blijft dan langer nat, waardoor er geen zuurstof bijkomt. Hierdoor verbrandt het veen minder snel en vertraagt de daling van de bodem. Dagelijks bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân: ‘Wij vinden het belangrijk om de komende jaren de waterpeilen in het veenweidegebied aan te passen. Dat is nodig om de bodemdaling van het veen te vertragen, de landbouwfunctie te kunnen handhaven en het waterbeheer betaalbaar te houden. Wij realiseren ons dat dit met zorg moet gebeuren, want het risico van hogere peilen is dat de landbouw daar in natte perioden last van krijgt.’

Innovaties

Binnenkort starten provincie en het waterschap in Koufurderrige met de praktijkproeven van hogere waterpeilen samen met onderwaterdrainage. Eerdere proeven in West-Nederland hebben aangetoond dat het veen hierdoor minder snel uitdroogt. Tegelijkertijd nam de wateroverlast voor de landbouw af. Er wordt onderzocht of dit in Fryslân ook werkt.

Het samenwerkingsverband Noordoost Fryslân onderzoekt hoe op natte veengrond een boterham te verdienen valt. Daarom wordt in It Bûtefjild bij Feanwâlden geëxperimenteerd met de teelt van lisdodden en veenmosveen. Van lisdodden zijn bijvoorbeeld meubels te maken. Voor veenmos is belangstelling bij tuincentra.

Streekbijeenkomsten

Eind maart vinden er drie streekbijeenkomsten plaats, voor mensen die in het veenweidegebied wonen en werken. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ‘Wilens de gearkomsten prate wy mei de mienskip oer it útfieringsprogram. Wichtich is dat wy útlizze wêrom ’t de maatregels nedich binne. En dat wy meiínoar prate wolle oer kânsen en knipepunten.’

Bodemdaling

In het Friese veenweidegebied daalt de bodem. Om te kunnen blijven boeren past het waterschap periodiek het peil aan. Dit heeft tot gevolg dat houten funderingen droog vallen en natuurwaarden achteruit gaan. De veenweidevisie is ervoor bedoeld om de lusten en lasten evenwichtiger te verdelen en het waterbeheer betaalbaar te houden.

Bron: Provincie Fryslan.