Onderzoek naar waterstofsulfidegas (‘rotte eierenlucht’) in Deurne afgerond

16 mei 2014 06:24 uur

Sinds eind 2013 heeft een expertpanel nader onderzoek gedaan naar de ‘rotte eierenlucht’ (H2S-gas)die een aantal keren is waargenomen bij het oppompen van grondwater in Deurne. Het doel was meer inzicht te krijgen in het verschijnsel, dat zich op meerdere locaties in Brabant voordoet, om van daaruit de inwoners van Deurne zo goed mogelijk te informeren. Het onderzoek is onlangs afgerond en de onderzoeksresultaten zijn bekend.

Aanleiding voor het onderzoek

In 2013 is er een aantal meldingen gedaan van “rotte eierenlucht”, waarbij iemand ook onwel is geworden. De lucht ontstaat op sommige plaatsen in de gemeente Deurne als er hogere concentraties waterstofsulfide (H2S) vrij komen bij het oppompen van grondwater.

Nader inzicht in oorzaken en effecten door inzet expertpanel

Gemeente, waterschap en Provincie wilden meer inzicht krijgen in de oorzaken en effecten van het vrijkomen van het H2S-gas. Daarnaast vinden de overheden het belangrijk om gebruikers van grondwater te adviseren hoe met dit verschijnsel om te gaan. Daarom is een expertpanel gevraagd om dit vraagstuk verder te onderzoeken. Het expertpanel bestaat uit:

  • Dhr. H. Boukes, geohydroloog, voorzitter van het expertpanel;
  • Prof. Dr. Ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen Universiteit;
  • Dr. A.J.P. Smolders, biogeochemicus, Radboud Universiteit Nijmegen / B-Ware.

Gevarieerde onderzoeksvragen

Het panel formuleerde onderzoeksvragen op het gebied van:

  • bodemsamenstelling;
  • grondwatersamenstelling;
  • de relatie grondwater/lucht;
  • biochemische processen waardoor het H2S-gas kan vrijkomen;
  • de gezondheidsaspecten.

Ook bekeek het expertpanel of de sterfte van bomen, vogels en vissen bij en in de Heiakkervijver gerelateerd is aan dezelfde processen in de ondergrond. Er zijn betrokkenen bij de problematiek gehoord,er vonden veldbezoeken plaats en er zijn metingen verricht op verschillende plekken in Deurne.

Bron: Gezamenlijk persbericht gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant, GGD en waterschap Aa en Maas.

Belangrijkste conclusies van het expertpanel: klik hier>>>>