Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2015-19

10 mei 2015 15:39 uur

Beemster.

Rioolstoringen door verstoppingen. De afgelopen periode zijn in Beemster veel onnodige rioolproblemen ontstaan. Recentelijk nog in het gemaal Hogerlust in Middenbeemster. Oorzaak hiervan is dat er allerlei materialen in het riool worden aangetroffen (luiers, frituurvet, verfresten, etc). Deze stoffen veroorzaken storingen aan de rioolpompen waardoor overlast ontstaat voor bewoners omdat het afvalwater moeilijker wegloopt. Breng de chemische stoffen naar het KCA-depot bij de afvalstraat en doe de vaste- en/of vloeistoffen (eventueel in een verpakking) in de grijze container. Als u over dit onderwerp nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Beheerder Openbare Ruimte, bereikbaar via het Klantcontactcentrum Purmerend, (0299) 452 452. Bron: gemeente Beemster.

Breda.

In november vorig jaar informeerde de gemeente u middels een Breda bericht over de rioleringswerkzaamheden in uw wijk. Zoals u inmiddels heeft gemerkt, hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden in juli zijn afgerond. Allereerst heeft de bodemverontreiniging in de Zorgvlietstraat voor vertraging gezorgd, omdat er in november 2014 een bodemonderzoek uitgevoerd moest worden. Een andere, belangrijke reden voor de vertraging is, dat het door de hoge grondwaterstand lastig is om het grondwater te onttrekken. En dat is noodzakelijk om de riolering droog aan te kunnen leggen. Als er werkzaamheden in uw straat plaats gaan vinden, wordt u daarover geïnformeerd door de  aannemer, Kroeze infra BV. De aannemer informeert u dus verder over de voortgang van het werk. Bron: gemeente Breda.

Hof van Twente.

Start uitvoering vervanging riool Stokkumerweg Markelo In de week van 11 mei 2015 start aannemer Timmerhuis uit Vriezenveen met de klus om het vuilwaterriool te vervangen in de Stokkumerweg in Markelo. Tegelijkertijd met de vervanging van de riolering worden bestrating en groenonderhoud meegenomen en zieke kastanjebomen vervangen. Het project beslaat het gebied tussen de wegversmallingen van huisnummer 27 tot 48. Het werk duurt ongeveer 4 maanden.  In de afgelopen weken zijn de voorbereidingen getroffen  voor de werkzaamheden. Het werk is aanbesteed en inmiddels is aannemer Timmerhuis uit Vriezenveen opgedragen om de werkzaamheden uit te voeren. Bron: gemeente Hof van Twente 06-05-2015.

Waterschappen.

Waterschap repareert scheuren in wegdek Molenkade Groot-Ammers
Waterschap Rivierenland – Fri, 08 May 2015 19:54:00 Z
Naast ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, beheert Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ook ruim 237 km boezemkades. Uit de toetsing die in 2012 is uitgevoerd blijkt dat ruim 95 km niet aan de huidige normen voldoet. De meest urgente delen (zo’n 8 km) zijn inmiddels al opgepakt; dit betreft onder meer de Molenkade in Groot-Ammers en de Hoge Boezem van de Overwaard. In 2016 gaan de werkzaamheden aan de Molenkade daadwerkelijk plaatsvinden.

Theo Majoor buurtconciërge Jericho
Waterschap Vallei en Veluwe – Fri, 08 May 2015 18:47:00 Z
Dik tevreden zijn Theo Majoor en zijn vrouw met hun nieuwe huisje in de Amersfoortse wijk Jericho. Ze trokken er pas in oktober vorig jaar in en beleven er straks hun eerste zomer. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met de bouw van een waterkerende muur, pal voor hun deur, in het kader van de dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. ‘Geen probleem’, vinden ze. Sterker nog: Theo is er als tijdelijk buurtconciërge actief bij betrokken.

Eerste wijk in Kockengen opgehoogd en vernieuwd
Waterschappen – Fri, 08 May 2015 14:29:00 Z
Het dorp Kockengen kampt met bodemdaling en daardoor heeft het geregeld wateroverlast. Gemeente, waterschap en provincie hebben nu de eerste wijk van het dorp opgehoogd. In het programma Kockengen Waterproof werken gemeente Stichtse Vecht, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht samen aan oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in het dorp. Zo worden wegen, paden en het groen verhoogd en wordt de riolering vernieuwd.

Antiverdrogingsmaatregelen Havikerwaard uitgesteld
AgriHolland – Fri, 08 May 2015 14:01:00 Z
Maatregelen om verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard bij Ellecom tegen te gaan worden uitgesteld tot 2016. Waterschap Rijn en IJsel ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat Rechtbank Gelderland besloten heeft de behandeling van het beroep tegen het projectplan wederom uit te stellen. Waterschap Rijn en IJssel heeft eerder toegezegd pas met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure.