Nieuwe kostentoedeling nog ter inzage tot en met 22 augustus

02 augustus 2016 07:53 uur

Waterschappen zijn verplicht om tenminste eens per vijf jaar expliciet stil te staan bij de zogenoemde ‘kostentoedeling’. Op basis van deze kostentoedeling worden de kosten die het waterschap maakt over de verschillende categorieën belastingbetalers verdeeld.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stelt voor om een wijziging in de kostentoedeling door te voeren en het aandeel dat inwoners moeten bijdragen te verhogen ten opzichte van dat voor huizenbezitters, bedrijven, landbouw en natuur. De reden voor dit voorstel is dat Vechtstromen steeds meer kosten maakt die direct zijn te relateren aan inwoners. De maatregelen voor waterbeheer richten zich in toenemende mate op het stedelijk gebied, klimaatbestendig waterbeheer, innovatie en duurzaamheid. Voor groepen die het minst kunnen betalen, heeft Vechtstromen een kwijtscheldingsregeling.

De ontwerp-kostentoedelingsverordening ligt gedurende zes weken ter inzage, van 11 juli tot en met 22 augustus. Het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op 12 oktober over de kostentoedelingsverordening. Dit besluit vormt de basis voor de wijze waarop de kosten van Vechtstromen met ingang van 2017 worden verdeeld over de verschillende belastingcategorieën. Bron: vechtstromen.nl 1 augustus 2016