Miljoenennota en keuzes toekomstig waterbeheer

21 september 2014 07:41 uur

Met de aanbieding van de Miljoenennota en het vaststellen van het Deltaprogramma heeft het kabinet belangrijke keuzes gemaakt voor het toekomstig waterbeheer in Nederland. Waterschap Vechtstromen zet de prioriteiten op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ruimtelijke adaptatie en innovatie door in zijn koers in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe.

Tot 2028 wordt landelijk jaarlijks 362 miljoen euro geïnvesteerd in veiligheid en de versterking van de primaire keringen aan de kust en bij de grote rivieren. Vechtstromen betaalt net als alle andere waterschappen via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) mee aan de waterveiligheid van Nederland. (In totaal ruim € 38 miljoen, verdeeld over vijf jaar (2014 – 2018)). Doordat Vechtstromen deze kosten opvangt binnen de bestaande meerjarenbegroting, leidt dit niet tot verhoging van de waterschapslasten. Daarnaast investeert Vechtstromen de komende jaren zelf extra in waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast, onder andere bij zijn regionale keringen in Coevorden en bij de Vecht in Ommen, en bij de nieuwe beek de Doorbraak in Twente.

Zoetwater

Met het Deltaprogramma stelt het Rijk de komende jaren 60 miljoen beschikbaar voor de hoge zandgronden in Oost en Zuid Nederland. De waterschappen en de provincies in het oosten en zuiden hebben gezamenlijk dit onderhandelingsresultaat bij het Rijk binnengehaald. Vechtstromen werkt op dit moment samen met andere waterschappen, gemeenten en provincies in het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) aan een programma van maatregelen om verdroging tegen te gaan en zoetwatervoorraad zo veel mogelijk op peil te houden. Belangrijk voor natuurbeheer en voor een rendabele bedrijfsvoering in de landbouw. Daarbij wordt onder meer voort geborduurd op de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt in de samenwerkingspilot Landbouw op Peil.

Stedelijk gebied

Om in stedelijk gebied droge voeten te houden zal er volgens het Deltaprogramma meer aandacht nodig zijn voor samenwerking tussen gemeenten en waterschappen ten aanzien van waterrobuuste inrichting van de steden en hun directe omgeving. Het Kristalbad (Twente) en Vechtpark Hardenberg laten zien hoe waterbeheer, stedelijke opgaven, natuur en recreatie samen kunnen gaan. In een Klimaatactieve Stad wordt samengewerkt aan het voorkomen, opvangen of tegengaan van negatieve klimaateffecten. Vechtstromen gaat met de gemeenten in zijn gebied het gesprek aan hoe dit op een voor beide partijen betaalbare manier zou kunnen gebeuren.

Deltatechnologie

‘Deltatechnologie is een van de innovatieve sectoren waarin ons land internationaal koploper is’, zo staat geschreven in de troonrede. Vechtstromen is één van die koplopers op het gebied van Deltatechnologie. Het innovatieve principe ‘Building with Nature’, waarbij meebewegen met en gebruik maken van de natuur (in plaats van ingrijpen in de natuur) centraal staat, past Vechtstromen toe bij de herinrichting van het Vechtdal en het Reggedal, bij de vele projecten met bronherstel in Noordoost Twente, maar ook bij het bouwen met natuur in stedelijk gebied. Ook op het gebied van zuiveringstechnologie (hybride membraan-bioreactor(MBR)technologie op de zuivering in Glanrbrug, de Nereda-technlogie in Vroomshoop) en circulaire economie (Puurwaterfabriek bij Emmen, Energiefabriek in Hengelo) loopt Vechtstromen voorop. Bron: Waterschap Vechtstromen – Sat, 20 Sep 2014