Inloopbijeenkomst plan waterberging en natuur Kleine Dommel

01 februari 2015 08:04 uur

Op dinsdag 10 februari organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst in Heeze. Iedereen die belangstelling heeft voor de plannen rond de Kleine Dommel is welkom. Het gaat om het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze. De planning is de werkzaamheden dit jaar uit te voeren.

Wateroverlast voorkomen

Het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze wordt ingericht als waterbergingsgebied. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor veel minder risico op overstroming. Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een ‘badkuip’-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater nu ook buiten zijn oevers.

Natuurlijker beek

Behalve het voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop te versmallen. Een mooier landschap met een natuurlijke beek. Het waterschap werkt hiervoor samen met Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Ook met andere (terrein)eigenaren is regelmatig overleg.

Natuurherstel

Verder worden maatregelen genomen om het grondwaterpeil lokaal te laten stijgen en het (regen)water langer in natuurgebieden te houden. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, weer een kans.

Bijeenkomst

De inloopbijeenkomst is op dinsdag 10 februari in Kasteelboerderij De Hooizolder in Heeze. U kunt op een willekeurig tijdstip tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen. U kunt dan de kaarten, de ontwerpen en de maatregelen bekijken. Medewerkers van het waterschap, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap en provincie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden of om een toelichting te geven.

Meer informatie is te vinden op www.dommel.nl/kleinedommel