Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2014

14 april 2016 06:42 uur

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen tussen de 4 tot 200% hoger liggen. Het betreft voorlopige cijfers over 2014.

Reductie van emissies op het rioolstelsel

De rioolwaterzuiveringinstallaties zorgen ervoor dat de belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk wordt beperkt via een reductie van de vervuiling die op het rioolstelsel wordt geloosd. De totale reductie die daarmee wordt bereikt, ligt voor de getoonde stoffen tussen de 9% (voor nikkel) tot 69% (voor koper) van de zogenaamde bruto belasting van het oppervlaktewater in 2014. De bruto belasting is de belasting indien er geen rioolwaterzuivering zou plaatsvinden.

Rendementen en overdrachten zijn bepalend

Twee factoren zijn bepalend voor de impact van rioolwaterzuivering. Ten eerste is de hoogte van het zuiveringsrendement van belang. Voor nikkel is dat bijvoorbeeld vrij laag (circa 50% verwijdering) terwijl voor fosfor- en stikstofverbindingen het rendement bijna 85% is en voor koper zelfs rond de 90%. Een tweede bepalende factor is de bijdrage van de overdrachten vanuit andere milieucompartimenten (lucht en bodem) in de belasting van het oppervlaktewater. Bij stikstof, nikkel en de beide PAK’s is deze bijdrage, via uit- en afspoeling en atmosferische depositie, ten opzichte van de overige emissiebronnen relatief hoog. Ook bij MCPA is er sprake van relatief veel belasting via uit- en afspoeling vanaf landbouwgronden. De reductie van emissies op het rioolstelsel door rioolwaterzuivering zorgt dan weliswaar voor een verlaging van de belasting van het oppervlaktewater, maar het effect is relatief minder groot. Bron: Compendium voor de Leefomgeving 13 april 2016. Lees meer>>>>

Lees ook: 

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2014

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1981-2014

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2014

Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2014

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2014