Imidacloprid is noodzakelijk voor geïntegreerde teelt

24 januari 2016 08:59 uur

In reactie op de uitlatingen van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken over de toelating van het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid stuurde LTO Nederland mede op verzoek van LTO Glaskracht Nederland en Plantum op 15 januari een brief aan de leden van de Tweede Kamer. Hierin vragen de brancheorganisaties onder andere om een uitbreiding van de monitoringsperiode, waardoor het effect van de verplichte zuiveringsplicht voor de toepassing van imidacloprid nauwkeuriger kan worden gemeten. Ze wijzen er tevens op dat imidacloprid een noodzakelijk middel is om geïntegreerd te telen en te voldoen aan markt- en fytosanitaire eisen.

Staatssecretaris Van Dam meldde afgelopen week dat hij een verbod op imidacloprid voor de glastuinbouw overweegt vanwege aanhoudende normoverschrijdingen van dit middel in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het Ctgb bleek echter dat deze constatering gebaseerd is op een te beperkte dataset en meetperiode. In november 2015 is het etiket aangepast en aangescherpt. Hiermee moeten de concentraties naar verwachting dit jaar afnemen. LTO Glaskracht Nederland en Plantum staan achter verdere verlaging van de emissie van imidacloprid naar het milieu.

Imidacloprid wordt met name ingezet tegen luis, wittevlieg en wantsen. Een belangrijke toepassing is de inzet voor een insectenvrije start van de teelt, zowel bij de start van een productieteelt als bij de productie van uitgangsmateriaal. Door een schone start kan de biologische bestrijding zich ontwikkelen zonder verder gebruik van chemische middelen en worden bespuitingen bespaard. Imidacloprid is daarmee een noodzakelijk middel om geïntegreerd te telen en te voldoen aan markt- en fytosanitaire eisen. Alternatieven zijn op dit moment onvoldoende voorhanden. Onderzoek hiernaar vindt volop plaats.

Ondernemers die imidacloprid gebruiken in hun teelt hergebruiken hun water en zorgen ervoor dat er niet wordt geloosd, danwel hebben het afgelopen jaar voor ruim 50.000 euro geïnvesteerd in een waterzuiveringsinstallatie. Deze installatie zuivert het afvalwater op het bedrijf en zo wordt voorkomen dat imidacloprid in het riool- of oppervlaktewater terecht komt. Dit is sinds 2014 een voorwaarde om deze middelen nog te mogen gebruiken. Door de voorgestelde maatregel van de staatssecretaris wordt deze groep ondernemers onterecht gedupeerd, vinden LTO Glaskracht Nederland en Plantum. Duidelijk is wel dat het lozen van afvalwater zonder zuivering niet alleen strijdig is met de wet en kans geeft op boetes maar ook zal leiden tot een totaal verbod van imidacloprid in de glastuinbouw in 2016 met zeer nadelige gevolgen voor de gehele sector.

Bron: LTO Glaskracht Nederland, 18/01/16