Heumen: Aanpassing gemeentelijk riool Malden

08 maart 2016 13:56 uur

De gemeente Heumen neemt de komende jaren een aantal maatregelen die de werking van het rioolstelsel in Malden verbeteren en de vervuiling van het Maas-Waalkanaal door rioolwater verminderen. Rijkswaterstaat eist als beheerder van het Maas-Waalkanaal namelijk dat de vervuiling van het water met de helft wordt teruggedrongen. De eerste maatregel die wordt genomen is het plaatsen van vijf stuwputten.

Het stuwen van rioolwater

Het rioleringssysteem in Malden is een vrijvervalriool waarbij vrij stromend water loopt naar het laagste punt. In Malden loopt dat af van oost naar west richting Maas-Waalkanaal. Het maaiveldniveau aan de oostzijde van Malden ligt circa 10 meter hoger dan het niveau langs het Maas-Waalkanaal. Door de betrekkelijk steile helling loopt het rioolstelsel snel leeg waardoor bij hevige regenval vervuilt water via de riooloverstorten in het Maas-Waalkanaal terecht komt.

Gelijktijdig wordt de berging van het hoger liggende deel van het rioolstelsel niet volledig gebruikt. Door het creëren van stuwgebieden blijft het water langer in het hoger gelegen deel van het stelsel staan en neemt de bergingscapaciteit toe. Hierdoor stort er minder vaak water over in het Maas-Waalkanaal. Een bijkomend effect is dat bij hevige regenval het lager gelegen deel van het rioolstelsel minder onder druk komt te staan en de kans op wateroverlast vermindert.

Gemeenteraad

Het college stelt de gemeenteraad voor om het krediet dat hiervoor in de begroting is opgenomen beschikbaar te stellen voor de aanleg van de vijf stuwputten in het rioolsysteem van Malden. Het betreft een bedrag van € 323.117.

Start werkzaamheden

Naar verwachting kan gestart worden met de werkzaamheden in de tweede helft van 2016.