Grip op digitale transformatie bij waterschappen

08 januari 2020 08:36 uur

Waterschappen veranderen en digitaliseren in hoog tempo. Het toepassen van nieuwe technologie, datagedreven werken, co-creatie, het bieden van transparantie en het toetreden van nieuwe spelers op de watermarkt is slechts een greep uit ontwikkelingen die nu spelen. Daarnaast werken waterschappen steeds meer samen in ketens en deze ketenprocessen zullen in de toekomst verregaand geautomatiseerd, geïntegreerd en gedigitaliseerd zijn. Deze ontwikkelingen, veelal gevat onder de term digitale transformatie (DT), hebben impact op alle taken van een waterschap: afvalwaterzuivering, watersysteembeheer, waterkeringen, regulatie maar ook bedrijfsvoering en HRM.

De meeste waterschappen hebben een programma of een werkgroep Digitale Transformatie waarin grote aantallen DT initiatieven worden bedacht: 100 tot 150 initiatieven zijn geen uitzondering. Op zich een goede ontwikkeling, maar het is vrijwel onmogelijk om al deze initiatieven gelijktijdig te implementeren. Ook zie ik dat de DT initiatieven veelal afzonderlijk en vanuit een technische invalshoek worden aangevlogen terwijl de initiatieven elkaar zouden moeten versterken en DT de gehele organisatie raakt!
Kortom, waterschappen worstelen met het bepalen van de impact van DT op hun gehele organisatie. Hoe hou je overzicht over de initiatieven, hoe beoordeel en prioriteer je deze en hoe zorg je dat je ze optimaal faciliteert en ze elkaar niet tegenwerken?

Waterschappen hebben een duidelijk richtpunt voor de langere termijn nodig om te borgen dat te nemen korte termijn beslissingen bijdragen aan de beoogde lange termijn ambities. Er worden naar mijn mening te veel DT initiatieven opgestart terwijl deze onvoldoende zijn getoetst op hun onderlinge afhankelijkheden, synergievoordelen met bestaande veranderinitiatieven net bekend zijn en de bijdrage aan de lange termijn doelstellingen niet is meegenomen in de prioritering. Dit resulteert o.a. in initiatieven die elkaar tegenwerken, een te technische benadering, een suboptimale besteding van mensen & middelen en een te lange doorlooptijd. Bron: novius.nl 8-1-20 Lees verder>>>>