Energiefabriek Hengelo in de steigers

03 mei 2015 06:17 uur

In 2018 levert waterschap Vechtstromen elektriciteit aan 3.500 huishoudens. Op donderdag 30 april werd tijdens een bijeenkomst op de rioolwaterzuivering in Hengelo de start van de bouw officieel bekrachtigd. Gedeputeerde Eddy van Hijum gaf aan hoe de realisatie van de Energiefabriek Hengelo bijdraagt aan de provinciale ambities op het gebied van energie.

In het programma rond de starthandeling stonden de ambities van verschillende organisaties voor activiteiten op het snijvlak tussen water en energie centraal. Namens de Topsector Energie sprak Manon Janssen, landelijk boegbeeld voor de topsector Energie. Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen benadrukte het belang van de Energiefabriek Hengelo als eerste stap op weg naar een energie neutrale waterkringloop. “ De Energiefabriek is een belangrijke stap naar een energie neutrale waterkringloop. Maar we moeten nog vele stappen zetten. Dat kunnen we niet alleen. Met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden zoeken we daarom naar kansen en mogelijkheden om deze te verzilveren. Dat vraagt om creativiteit, visie en moed!”

Pitches

Bij de startbijeenkomst verzorgden functionarissen uit bedrijfsleven en kennisinstellingen pitches over onderwerpen die te maken hebben met water en energie. Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) wil binnen de drinkwatersector onderzoek stimuleren naar het potentieel van thermische energie in waterstromen en de wijze waarop deze energie in de toekomst mogelijk te benutten zou zijn. Energienetwerkbedrijf Cogas wil eveneens ondersteuning bieden op het gebied van verduurzaming binnen het netwerk. Pioneering, het innovatieplatform voor de bouw, gaf aan innovaties te willen stimuleren en kennis te delen door samen met ondernemers, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen projecten uit te voeren. Daarbij wordt gedacht aan het delen van kennis over lokale water- en energiesystemen per woningblok en warmteterugwinning en opslag in woningen. Ook de Biomass Technology Group (BTC) leverde een bijdrage. Saxion bracht een pitch over een nutriëntenfabriek en wil door onderzoek het terugwinnen vannutriënten uit afvalwater stimuleren.

Van afvalwater naar energie

“Wij zuiveren afvalwater zodat het water daarna weer schoon de beken in kan stromen. Hoe fascinerend dat we dan met het overgebleven slib energie kunnen maken. En we straks de stoffen die daarna overblijven ook nog weer kunnen hergebruiken”, vindt Roel van der Veen, bestuurder van het waterschap en verantwoordelijk voor de Energiefabriek Hengelo.

De Energiefabriek

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, kwamen de Nederlandse waterschappen tot een nieuw, uniek concept: de Energiefabriek. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. Energie die de waterschappen kunnen inzetten om hun waterzuiveringen van energie te voorzien. En energie die geleverd kan worden aan burgers en bedrijven. In theorie zit in afvalwater acht keer meer energie dan nodig is om het water te zuiveren, dus de mogelijkheden zijn enorm. De waterschappen zoeken hierbij bewust naar samenwerking met andere partijen. Waterschappen kunnen de grootste producent van groene energie worden in Nederland.

Bouw installatie voor thermische drukhydrolyse

Op het terrein van de rwzi in Hengelo staat de bouw van een installatie voor thermische drukhydrolyse centraal. Deze TDH-reactor fungeert als een soort snelkookpan waarin het restmateriaal van het afvalwaterzuiveringsproces (slib) onder hoge druk via hoge temperaturen scheikundig kapot wordt gekookt. Daardoor verloopt het erop volgende vergistingsproces sneller en efficiënter. Met de starthandeling is op 30 april de bouw van deze installatie in gang gezet. De bouw is begin 2016 gereed, waarna een periode van enkele maanden aanbreekt waarin de werking van de TDH-reactor wordt getest.

Meer informatie over de Energiefabriek is ook te vinden op de projectenpagina, zie rechterbalk. Hier is onder andere een animatie te zien waar op eenvoudige wijze de werkwijze van de Energiefabriek wordt uitgelegd. Bron: Waterschap Vechtstromen.