Emmen: bijeenkomst Heroverweging Productiewater Schoonebeek

24 maart 2016 09:07 uur

Informatiebijeenkomst Begeleidingscommissie Heroverweging Productiewater Schoonebeek op woensdag 6 april bij Hotel Van der Valk in Emmen

Op woensdag 6 april 2016 is er een informatieavond vanuit de Begeleidingscommissie Heroverweging Productiewater Schoonebeek. De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Van der Valk, te Emmen (Verlengde Herendijk 50). De avond start om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) en is vrij toegankelijk voor inwoners uit zuidoost Drenthe.

Waterinjecties in Noordoost Twente

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft sinds 2010 een vergunning om olie te winnen bij Schoonebeek (Drenthe). Het productiewater dat daarbij wordt gebruikt, wordt na de winning via een pijpleiding afgevoerd naar lege gasvelden in Twente. Daar wordt het water in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De afvalwaterinjecties liggen op dit moment stil nadat in het voorjaar van 2015 een lekkage is geweest in de watertransportpijpleiding. Rondom de waterinjecties zijn vragen en zorgen ontstaan, met name vanuit de omgeving Noordoost Twente. Ook in Drenthe is er steeds meer aandacht voor dit thema. Daarom nodigt de begeleidingscommissie inwoners uit het gebied uit, voor deze informatieavond op woensdag 6 april.

Evaluatie

Voorwaarde in de vergunning die de NAM heeft, is dat de NAM iedere 6 jaar onderzoekt of de injectie in de voormalige Twentse gasvelden nog steeds de meest geschikte manier is om met het productiewater om te gaan. Deze evaluatie wordt op verzoek van de bevolking en lokale en regionale overheden in met name Twente, vervroegd uitgevoerd. In het onderzoek worden ook mogelijke alternatieven voor afvalwaterinjectie meegenomen.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit bestuurders van diverse betrokken gemeenten, waterschap Vechtstromen en de twee provincies (Overijssel en Drenthe). De commissie voelt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners, het milieu, de economie en de werkgelegenheid. Binnen de kaders van wet- en regelgeving zet de commissie zich in om ervoor te zorgen dat de vragen en zorgen die in de regio leven, worden meegenomen bij het evaluatieproces door de NAM. Dit doet de begeleidingscommissie vanuit een onafhankelijke en kritische rol. Ook ziet de commissie toe op een zorgvuldig en transparant proces door NAM.

Welke mogelijkheden worden er verder onderzocht? (de zogenaamde ‘shortlist’)

Tijdens een eerdere informatieavond op 23 november 2015 in Reutum (Twente), is door Royal Haskoning DHV een doorkijk gegeven naar de lijst met opties voor de verwerking van het afvalwater. NAM en RHDHV zijn nu zover, dat zij uit deze opties, de vier meest kansrijke opties hebben geselecteerd. Op deze zogenoemde ‘shortlist‘ staat een viertal opties voor de verwerking van het productiewater naast de bestaande, vergunde situatie. Deze opties worden toegelicht tijdens deze avond. De uiteindelijke beslissing over wat uiteindelijk de meest milieuvriendelijke oplossing is ligt bij minister Kamp, ministerie van Economische Zaken. Het is mogelijk dat, mochten de injecties doorgaan, ook Drenthe ‘in beeld’ komt.

Programma informatieavond

Tijdens deze avond zal Royal Haskoning DHV, als trekker van het heroverwegingsonderzoek zoals genoemd, een toelichting geven op de opties op de shortlist. Hiernaast is er voldoende ruimte voor de begeleidingscommissie om enerzijds haar rol in het proces toe te lichten, en anderzijds aan te geven hoe zij staat tegenover de stap van longlist naar shortlist. Ook is er ruimte gereserveerd voor een bijdrage vanuit de commissie voor de Milieu Effect Rapportage* (m.e.r.) Deze partij heeft een onafhankelijk advies uitgebracht over de onderzoeksopzet aan de minister van Economische Zaken.

Aanmelden niet nodig

Graag verwelkomen de leden van de begeleidingscommissie u op woensdag 6 april 2016 bij Hotel Van der Valk te Emmen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de begeleidingscommissie vindt u op de website: www.bc-afvalwaterinjecties.nl. NAM publiceert ook regelmatig nieuws over de afvalwaterinjecties op haar website:www.nam.nl en kies dan voor ‘waterinjectie’.

*De Commissie voor de m.e.r. brent de mileugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over wordt genomen.