Elburg: Miljoeneninvestering vermindert overlast regenwater

09 april 2016 13:22 uur

Door de klimaatverandering komen er steeds vaker extreme regenbuien voor die bij inwoners van woonwijken veel overlast veroorzaken. Om die overlast het hoofd te bieden heeft het college van burgemeester en wethouders het Basisrioleringsplan 2016 vastgesteld. “Er zijn forse investeringen noodzakelijk”, legt wethouder Henk Wessel (AB) uit. “De komende 4 jaar hebben we € 2,5 miljoen nodig om 29 maatregelen uit te voeren.” Naar verwachting bespreekt de commissie Ruimtelijke Ordening de plannen op 9 mei en kunnen de eerste werkzaamheden in het najaar starten.

Afgelopen jaar is de huidige capaciteit van het gemeentelijke riool doorgerekend. Hierna is bekeken wat de mogelijkheden zijn om de capaciteit van het riool te vergroten opdat het riool extra regenwater aan kan. Volgens wethouder Henk Wessel zijn daarvoor ook investeringen nodig in de directe omgeving: “Naast de € 2,5 miljoen voor het riool hebben we ook € 1,5 miljoen gereserveerd voor een onderdeel bij de revitalisering van woonwijken. Dat geld is nodig voor het afkoppelen van daken in de wijken en het verharde oppervlak. Het regenwater vloeit dan weg via infiltratiebuizen in de ondergrond. Met deze maatregelen ontlasten we niet alleen het rioleringssysteem maar ook de rioolwaterzuivering.”

Investeringen vooral voor ‘t Harde

Het grootste deel van de investeringen zijn nodig om de regenwateroverlast op ‘t Harde te verminderen. Eén van de voorstellen betreft de aanleg van een forse waterberging van 3000 m3. Door deze extra opslagcapaciteit is het riool in ’t Harde beter toegerust op het verwerken van water tijdens hoosbuien. Toch laat wethouder Henk Wessel over de mogelijke overlast in de toekomst geen misverstand bestaan: “Het klimaat en de daarbij behorende regenval is niet te plannen en er zal altijd sprake zijn van kans op overlast en het risico op schade. Bovendien zijn er op ‘t Harde behoorlijke hoogteverschillen. Dan los je de waterstromen met pompen en extra berging niet altijd op. Wel leveren wij een maximale inspanning om de eventuele overlast zo gering mogelijk te laten zijn.”

Sommige te nemen maatregelen zijn straks zichtbaar in de wijk aanwezig, andere worden ondergronds uitgevoerd. Wethouder Henk Wessel: “We willen de straten in ’t Harde ‘waterslim’ gaan inrichten, opdat het water sneller kan worden afgevoerd. Uiteraard betrekken we onze inwoners zoveel als mogelijk bij het inrichten van deze straten.”

Op dit moment kan de huidige rioleringscapaciteit een forse regenbui die een uur duurt, waarbij 20 mm regen valt, redelijk verwerken. Wel blijft er soms water op straat staan, maar dit leidt niet tot schade aan woningen. Wanneer de gemeente 29 maatregelen uitvoert, vergroot dat de bergingscapaciteit van het systeem. Het resultaat hiervan zou zijn dat bij een nog forsere bui die een uur duurt, waarbij 30 mm regen valt, er geen schade ontstaat. Bron: Gemeente Elburg.