Eerste stap digitale koppeling riolering Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen

10 mei 2015 06:58 uur

Een belangrijke eerste stap is gezet om de gemeentelijke Zeeuwse riolering digitaal te koppelen aan het rioolstelsel van waterschap Scheldestromen. Gemeenten hebben de taak om afvalwater in te zamelen en het waterschap om het afvalwater van buiten de gemeentegrenzen te transporteren naar uiteindelijk de rioolwaterzuiveringen om het afvalwater te zuiveren. Het afvalwatersysteem, het buizenstelsel, was al op elkaar aangesloten. Nu is ook een eerste digitale koppeling gemaakt tussen de besturingssystemen van rioolgemalen van de gemeente en het waterschap. Dat is belangrijk om de capaciteit van de riolering maximaal te benutten, overstorten te voorkomen en een meer constante aanvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringen te realiseren.

Besturingstechniek

De gemeente Veere is de eerste Zeeuwse gemeente waarmee waterschap Scheldestromen digitaal gekoppeld is. De nieuwe procesautomatisering is in samenwerking met gemeente Veere, waterschap Scheldestromen, Croon Elektrotechniek en Xylem Water Solutions gerealiseerd. Nu de ombouw voor de besturingstechniek is opgezet, is het slechts een kleine inspanning om ook andere Zeeuwse gemeenten op deze manier te ontsluiten. Het is de bedoeling om de koppeling met overige Zeeuwse gemeenten binnen nu en twee jaar te maken.

Toekomst

De systemen kunnen onderling snel data met elkaar uit wisselen; informatie over het waterniveau, de status van pompen, hoeveelheid verpompt afvalwater, druk in de persleiding en andere belangrijke parameters. Projectleider Paul van Gils van waterschap Scheldestromen licht toe: “De toekomst ligt in het denken in de totale waterketen. Het regent bijvoorbeeld nooit overal en nooit overal even hard. Als we onvertraagd kunnen volgen welke rioolgemalen draaien en welke niet, kunnen we dat mooi op elkaar afstemmen en de afvoercapaciteit maximaal benutten. Het is op zich niet nieuw dat we gegevens op afstand kunnen inzien, maar juist dat alle verschillende systemen nu één geheel kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor de besturing blijft bij iedere partij, maar je kunt bij elkaar meekijken, van elkaar leren en besturing op elkaar afstemmen.”

Samenwerking

Onder de noemer Samenwerking Afvalwaterketen plus (SAZ+) werken alle dertien Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf samen. Het doel daarbij is om de Zeeuwse afvalwaterketen te beheren als één organisatie en één systeem. Deze samenwerking komt voort uit het nationale Bestuursakkoord Water. Bron: Waterschap Scheldestromen.