Eerste marktdag waterschappen Oost-Nederland trekt vierhonderd deelnemers

21 januari 2016 06:58 uur

Over en weer kennis, wensen, tips, ideeën en reacties uitwisselen om te komen tot een zo goed mogelijke samenwerking tussen waterschappen en ‘de markt’. Dat is in een notendop het doel van de eerste Marktdag Waterschappen Oost-Nederland op donderdag 21 en vrijdag 22 januari in Zwolle.

Met maar liefst 400 deelnemers voorziet deze Marktdag duidelijk in een behoefte. De bijeenkomsten worden gehouden in het aanstaande kantoorpand van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta, één van de initiatiefnemers van de marktdag. Belangrijk onderdeel van het programma is de investeringsagenda van de zeven aangesloten waterschappen. De output van deze eerste Marktdag leveren een bijdrage aan de geactualiseerde Marktvisie van de waterschappen.

Op de Marktdag presenteren zeven waterschappen hun gezamenlijke investeringsagenda voor de komende twee jaar aan ‘de markt’. Dit zijn partijen en bedrijven uit diverse branches die werk uitvoeren voor waterschappen. Denk aan grote en kleine weg- en waterbouw-aannemers, installateurs, ingenieurs- en adviesbureaus. De investeringsagenda bestaat uit alle programma’s en projecten die de waterschappen de komende twee jaar in de markt gaan zetten.

Dit zijn grote dijkversterkingen, maar ook reguliere projecten, zoals het vergraven van watergangen en het aanleggen van waterbergingen, natuurvriendelijke oevers en vistrappen. Tevens vallen technische projecten op rioolwaterzuiveringen en renovaties van stuwen en gemalen onder de agenda. Al deze projecten van de waterschappen samen komen uit op een totaalbedrag van ruim 500 miljoen euro over de periode 2016-2017. Door deze agenda in een vroeg stadium aan de marktpartijen bekend te maken, kunnen zij er nu al op anticiperen en erover in gesprek gaan.

Het inhoudelijk programma is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de verschillende brancheorganisaties. Op de Marktdag en de investeringsagenda zijn zeven waterschappen aangesloten. Dit zijn de waterschappen Vechtstromen, Rivierenland, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta.