Bundeling waterkrachten in Zuid-Holland

17 april 2016 07:09 uur

Op initiatief van de Vereniging van Zuid-Hollandse waterschappen hebben de colleges van Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Zuid-Hollandse waterschappen en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 12 april 2016 gesproken over diverse waterthema’s.

Nadat in maart 2015 zowel de verkiezingen voor de waterschappen als de provincie zijn gehouden, was er wederzijds behoefte aan een nadere kennismaking en een inhoudelijke verdieping. De provincie en de waterschappen hebben veel gezamenlijke belangen. Dat bleek ook uit de inhoudelijke inleidingen van de waterschappen en de provincie.

Inzicht en begrip in elkaars rollen

Voorzitter Jan Geluk van de Vereniging van Zuid-Hollandse waterschappen en dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een goede onderlinge afstemming: “Het is van belang om zoveel mogelijk samen op te trekken. Dit versterkt de stem van de waterschappen. De provincie en waterschappen zijn in 2012 gestart met de Wateragenda. Die heeft er toe heeft geleid dat we nu veel meer inzicht en begrip hebben voor elkaars rollen en taken. Daarbij doe ik een beroep op de overheden om elkaar de ruimte te geven met de invoering van de omgevingswet.”

De waterveiligheid heeft effect op de ruimtelijke ordening in de provincie en heeft waterkwaliteit op zijn beurt een sterke invloed op de mogelijkheden voor de landbouw en de natuur. Waterschappen en provincie trekken ook gezamenlijk op om burgers bewust te maken van actuele vraagstukken zoals bodemdaling en waterbeschikbaarheid. Bron: Waterschap Hollandse Delta 15 april 2016.