Brummen: Plan voor sanering grond ‘Kerstenlocatie’ in de maak

21 juni 2014 15:17 uur

In de komende maanden gaat de gemeente Brummen een plan opstellen voor het saneren van de bodem van het Kerstenterrein. Dit voorjaar heeft de gemeente een uitgebreid bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van verontreiniging van dit terrein, waar in het verleden Kersten Machinefabriek was gevestigd. De resultaten van het onderzoek geven aanleiding voor twee maatregelen, namelijk het ontwikkelen van een saneringsplan en het uit voorzorg afzetten een strook grond gelegen direct aan het spoor.

Uitgebreid bodemonderzoek

Op basis van beschikbare onderzoeken die in verleden door Machinefabriek Eerbeek zijn uitgevoerd, was al duidelijk dat er sprake zou zijn van een bepaalde mate vervuiling van dit perceel. Duidelijk is dat in de toekomst dit terrein gesaneerd moet worden om op basis van gelden regelgeving hier woningbouw mogelijk te maken. Omdat de uitvoering van de plannen voor woningbouw in het Eerbeekse centrum zijn vertraagd, is het terrein door een burgerinitiatief met een natuurlijke speelvoorziening ingevuld. Het voornemen om op dit terrein een waterzandtafel te plaatsen en daarbij grondwater op te pompen is voor de gemeente aanleiding geweest uitgebreider bodemonderzoek op het voormalig Kerstenterrein uit te laten voeren. Dit onderzoek is uitgevoerd met het oog op het bepalen van de grondwaterkwaliteit voor het mogelijke gebruik daarvan in de waterzandtafel. Het onderzoek is gelijk aangegrepen om de bodemkwaliteit van het gehele terrein, vooruitlopend op het toekomstig (woon)gebruik, goed in kaart te brengen.

Voorzorgsmaatregelen

Het bodem- en grondwateronderzoek wijst uit dat er een lichte verhoging zit van nikkel in het grondwater. Reden om geen toestemming te geven grondwater voor de zandwatertafel op te pompen. Op het terrein worden in de grond ook lichte verontreinigingen van kwik, koper en zink aangetroffen. Deze lichte verontreiniging vormt geen risico voor gezondheid of milieu. De tijdelijke inrichting van het terrein als speelvoorziening kan worden voortgezet. Uitzondering daarop vormt een strook direct langs het spoor. Uit analyses van boorpunten in deze strook is gebleken dat hier een sterke verontreiniging aanwezig is met koper. Om vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging wordt nu nader onderzoek uitgevoerd. Omdat het niet gewenst is dat in dit bodemgedeelte gegraven wordt, heeft het gemeentebestuur besloten uit voorzorg deze strook met hek-werken af te zetten. Er is echter geen directe gezondheids- en milieurisico en daarmee geen belemmering voor het huidige gebruik als speelterrein. Wel biedt het onderzoek basis om met partners zoals provincie Gelderland en het Waterschap in gesprek te gaan over de toekomstige sanering. Dit is ook in lijn met de eerdere sanering van het Burgersterrein.

Gemeente Brummen 20 juni 2014