Brummen: afval en riool centraal bij opiniërend debat

23 mei 2015 19:16 uur

Onderwerpen die ons allemaal raken: het afval dat wij procdueren en ons ondergrondse rioolstelsel. Deze twee taakvelden van het gemeente Brummen komen uitgebreid aan bod tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 28 mei aanstaande. Het gaat daarbij om een zogenaamde ‘opiniërende’ vergadering. Dit betekent dat er volop gelegenheid is voor iedereen die dat wil om de gemeenteraad zijn of haar mening te geven over één of beide onderwerpen. De opiniërende raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Brummen en begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Ambities voor nieuw rioleringsplan

De bijeenkomst begint met het onderwerp over het riool. Het college heeft in een document haar visie gegeven met daarbij de belangrijkste uitgangspunten voor het rioleringsbeleid voor de komende jaren. Dit document vormt de basis voor het op te stellen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) voor de periode 2016 tot en met 2020, Wethouder Tuiten zal de gemeenteraad kort informeren over het voorstel en de heer Beekman van de gemeentelijke afdeling Beheer en Realisatie geeft, evenals een deskundige van adviesbureau Tauw, een inhoudelijk toelichting op het onderwerp. Aansluitend kan iedereen die dat wil een reactie geven en gaat de gemeenteraad, onder andere aan de hand van een aantal stellingen, een inhoudelijk debat voeren.

Maatregelen afvalinzameling

Het tweede onderwerp waarover het college graag een opinie wil horen van de gemeenteraad is het voorstel om een pakket maatregelen in te voeren de hoeveelheid restafval die wordt ingezameld fors terug te dringen. Ook voor dit onderwerp is wethouder Tuiten de verantwoordelijk portefeuillehouder binnen het college. Hij intro-duceert het voorstel aan de raad, waarna de heer Van den Bersselaar van de gemeentelijke afdeling Beheer en Realisatie en mevrouw Harink van afvalbedrijf Circulus-Berkel, een presentatie over dit belangrijke onderwerp verzorgen. Hierbij worden ook de resultaten van het onderzoek over afvalinzameling onder het inwonerspanel Brummen Spreekt betrokken. Aansluitend is er gelegenheid voor insprekers om over dit onderwerp het woord te voeren. Tot slot stellen de zeven raadsfracties vragen aan de wethouder of de insprekers en geven ze een mening over het maatregelenpakket zoals het college dit wil gaan uitvoeren.

Meepraten tijdens opiniërende raad?

Ook uw opinie stellen wij op prijs. Wilt u meepraten over een van de twee onderwerpen? Dan kunt u dat vooraf melden bij de griffie? Dit kan door een e-mailtje te sturen naar griffie@brummen.nl of te bellen met de griffier via telefoonnummer (0575) 56 85 97 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Ook kunt u voorafgaande aan de vergadering aangeven dat u wenst mee te spreken. Houdt u rekening met een maximale spreektijd van 3 minuten? De vergaderstukken kuknt u overigens op deze website raadplegen. Bron: Gemeente Brummen 22 mei 2015.