Brummen: 20 april inloopbijeenkomst over werkzaamheden in Cortenoever

07 april 2016 06:50 uur

Het gebied Cortenoever ondergaat een grote verandering, mede als gevolg van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Nu deze ingrijpende gebiedsverandering bijna is afgerond, vinden er nog diverse andere werkzaamheden plaats die van belang zijn voor de leefbaarheid en het gebruik van dit prachtige uiterwaardengebied. Om bewoners en gebruikers in dit gebied hierover goed te informeren wordt er op 20 april een inloop- en informatiebijeenkomst gehouden. Deze vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur in De Bronckhorsthoeve aan de Cortenoeverseweg in Brummen.

Deskundigen van de gemeenten willen bewoners in het gebied op 20 april graag informeren over de aanleg van het fietspad op de Oude Bandijk, de onderhoudswerkzaamheden aan de Cortenoeverseweg en Piepenbeltweg en andere ontwikkelingen die spelen in het gebied. Ook het Waterschap is daarom met een informatiestand tijdens de inloopbijeenkomst aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Ophalen van informatie

Niet alleen wil de gemeente Brummen informatie verstrekken over de voorgenomen werkzaamheden en de daarbij horende planning, ook wil het gemeentebestuur de reacties die worden ontvangen van bewoners en gebruikers van het gebied meenemen bij de verdere uitwerking van plannen. Zo is gemeente benieuwd of over-gangen over de dijk nog worden gebruikt. Hoe bewoners aankijken tegen bebording en afsluiting van het fiets-pad voor autoverkeer. Welke verkeersmaatregen op de Cortenoeverseweg op draagvlak kunnen rekenen. Maar ook de planning, het ontwerp en het onderhoud van bermen en asfaltwegen wil de gemeente graag met de bezoekers van de bijeenkomst bespreken.

Wanneer starten werkzaamheden?

De aanleg van het fietspad op de Oude Bandijk gaat binnenkort van start. De voorbereiding van de onder-houdswerkzaamheden van de Cortenoeverseweg en Piepenbeltweg moeten nog beginnen. De uitvoering hier-van is namelijk gepland na de zomervakantie.