Bergen: Rioleringsplan 2016-2020 ter inzage

24 maart 2016 09:20 uur

De Gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)  2016-2020 goedgekeurd. Het beleidsdocument ligt in concept vanaf 24 maart 2016 voor zes weken ter inzage tijdens de openingsuren op het gemeentehuis.

U kunt het rioleringsplan (pdf 5,5 mb) ook op de website inzien.

Inhoud van het rioleringsplan

In het Gemeentelijk rioleringsplan laten we zien welke strategische beslissingen worden genomen om een goed functionerend rioleringssysteem in stand te houden. Het is het middel om een duurzaam rioolsysteem te handhaven. Achterliggende reden van de eis om een goed werkend rioolsysteem en een rioleringsplan te hebben is de volksgezondheid. Dit  is gebaseerd op een visie die aansluit op de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de afspraken die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband ‘Noord-Kennemerland Noord’.

Reageren op document

Tijdens de periode dat het document ter inzage ligt, kan iedereen schriftelijk zijn mening (zienswijze) over het concept Gemeentelijk rioleringsplan bekendmaken per post:

  • Team Beheer
  • Postbus 175
  • 1860 AD Bergen

Of via e-mail:

Inventarisatie reacties

De reacties worden geïnventariseerd en zo nodig verwerkt in het Gemeentelijk rioleringsplan en daarna in een definitieve versie aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.