Baarn: Minder hemelwater naar het riool

08 mei 2016 07:49 uur

Bij hevige neerslag kan het riool overbelast raken. De gemeente Baarn wil dat schoon hemelwater (regen, sneeuw, hagel) bij nieuwbouw wordt gescheiden van gebruikt water (huishoudelijk afvalwater). Het hemelwater wordt dan niet meer aangesloten op het vuilwaterriool en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). In plaats daarvan wordt het hemelwater aangesloten op een infiltratievoorziening (wadi’s, infiltratiekratten) waar het water de bodem in kan zakken (infiltreren) of afgevoerd naar oppervlaktewater (vijvers, sloten). Infiltratie is mogelijk in gebieden met een lage grondwaterstand en een doorlaatbare bodem. Grote delen van Baarn voldoen aan deze voorwaarden.

Bij bestaande bebouwing kan het schone en gebruikte water ook van elkaar worden gescheiden. Dit wordt ook wel ‘afkoppelen’ genoemd, omdat hemelwater in deze gevallen van het openbare vuilwaterriool af wordt gehaald. Op deze manier wordt het rioolstelsel minder belast. Als er in de hogere delen van het rioolstelsel minder water naar het riool gaat, kan wateroverlast in de lager gelegen gebieden worden verminderd.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Baarn ingestemd met de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Baarn’. Deze verordening maakt het mogelijk om gebieden aan te wijzen waarbinnen het hemelwater van particulier terrein moet worden gescheiden van het vuil water (‘ontvlechten’). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande bebouwing. Baarn heeft het voornemen voor nieuwbouw de hele gemeente Baarn aan te wijzen als gebied waar hemelwater en vuil water moeten worden gescheiden. Voor bestaande bebouwing geldt dat alleen gebieden worden aangewezen die geschikt zijn om te ontvlechten. Het ontvlechten zal meestal worden gecombineerd met andere werkzaamheden in het openbaar gebied, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat. Bron: Gemeente Baarn 3 mei 2016.