Arnhem: wateroverlast bij extreme regenval gezamenlijk voorkomen

03 oktober 2015 18:21 uur

Verlagen van drempels, het verhogen of weglaten van stoepranden, aanleggen van een diepere lijngoot aan het begin van straten, een afvoerput verplaatsen, enzovoort. Met dit soort maatregelen kan veel ellende worden voorkomen als het gaat om wateroverlast bij zware regenbuien.

Waar de gemeente al werkzaamheden gepland heeft, bijvoorbeeld in het Spijkerkwartier, worden dergelijke maatregelen zoveel mogelijk meegenomen. Voor het overige wordt in overleg met de wijken gekeken waar zich kansen voordoen. Daarnaast is op particulier terrein veel mogelijk. Het college gaat meer inzetten op bewustwording en voorlichting over de mogelijkheden. Onder andere dat staat in het plan van aanpak wateroverlast Arnhem-Noord dat het college deze week vaststelde. De gemeenteraad spreekt op maandag 5 oktober over dit plan.

Na de heftige regenbui van 28 juli 2014 heeft het college zeer uitgebreid onderzocht waar problemen ontstaan en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. In de eerste helft van dit jaar zijn met bewoners in Arnhem-Noord veertien wijkschouwen gehouden en is een groot aantal enquêtes verstuurd. Daardoor heeft het college nu goed inzicht in de knelpunten en de mogelijke oplossingen in de betreffende wijken. Verder is er een workshop geweest met bedrijven, instellingen en onderzoeksinstituten die gespecialiseerd zijn in waterbeheer of waterschade. Het college heeft met deze acties een schat aan informatie vergaard. Een belangrijke en wellicht verrassende conclusie is dat grote ingrepen aan het riool doorgaans niet de oplossing zijn, maar dat de winst veel meer ligt in aanpassingen in de openbare ruimte en op particulier terrein.

Binnen bestaand budget

De gemeenteraad heeft in 2013 besloten geen extra geld uit te trekken voor het tegengaan van wateroverlast op straat. Dat betekent dat de maatregelen in de openbare ruimte binnen het bestaande budget moeten worden uitgevoerd. Dat kan op het moment dat er groot onderhoud plaatsvindt, of eerder als bewoners daar prioriteit aan willen geven en om die reden schuiven met budget dat voor de wijk beschikbaar is. Dit past in het plan van het college om met ingang van 2017 budgetten te besteden vanuit de wijken. Bewoners krijgen dan meer invloed krijgen op de besteding. Juist de inrichting van de wijk en de keuzes op het gebied van wegen, verharding en groen lenen zich daar goed voor.

Bestrating en verharding

Het is een bekend verschijnsel dat doordat een steeds groter deel van de ruimte bestaat uit verhard oppervlak, de hoeveelheid regenwater die kan infiltreren in de grond steeds verder afneemt. Luchtfoto’s laten zien dat veel wijken bijna geheel versteend zijn. Dit valt op te lossen door maatregelen op particulier terrein, zoals het afkoppelen van regenwaterafvoer van de riolering, maar bijvoorbeeld ook door tijdelijke buffering van regenwater in groenstroken en parken.

Bewust van gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door de klimaatverandering komen extreme buien steeds vaker voor. Het college wil daar zo goed mogelijk op zijn voorbereid, maar waarschuwt ook dat het niet realistisch is om te stellen dat Arnhem Noord nooit meer last zal hebben van wateroverlast. De hoogteverschillen die Arnhem kent door de ligging op de Veluwerand maken dat lagergelegen wijken gevoelig blijven. Samen met andere overheden, instellingen, bedrijven en bewoners moet gezocht worden naar oplossingen, zowel in de openbare ruimte als in de private ruimte. Een kwestie van bewustzijn en samen kijken naar elkaars problemen. Bron: gemeente Arnhem 02-10-2015