Afvalwater als bron voor grondstoffen

17 december 2015 09:07 uur

Rond 2050 zal afvalwater geen afvalproduct meer zijn maar een bron van (zoet)water en grondstoffen. Dat staat in het Strategisch Ketenplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2016-2018 van het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD).

Tijdens de Bestuurlijke Watertafel begin december hebben de bestuurders van twaalf gemeenten en Delfland ingestemd met dit plan. In dit plan staat ook beschreven hoe de partners de langetermijndoelstellingen willen bereiken.

Start projecten

NAD zet volgend jaar de samenwerking voort met nieuwe projecten die inzicht geven in het energiegebruik en de kostenstructuur van het afvalwatersysteem. Ook start een optimalisatie van het afvalwatersysteem voor de regio die afvoert naar AWZI Harnaschpolder (Midden-Delfland). De gemeenten zorgen dat het plan wordt verankerd in hun rioleringsbeleid en Delfland legt het ter besluitvorming voor aan de Verenigde Vergadering.

Samenwerking in verbeteren afvalwaterketen

In het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) werken Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en Zoetermeer samen aan het verbeteren van de inzameling, transport en zuivering van hemel- en
afvalwater in de Delflandse regio. De samenwerking heeft als doel kosten te
beperken, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de personele en inhoudelijke
kwetsbaarheid te verminderen. Het plan is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt in het Bestuursakkoord Water 2011.

Bron: gemeente Westland.