Afspraken over gebouw- en buitenriolering binnen het perceel herzien

10 april 2019 09:32 uur

De nationale norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is in december 2018 met aanvullingsblad A1 op diverse punten verbeterd. Tegelijkertijd is NTR 3216 ‘Riolering van bouwwerken – Richtlijn voor ontwerp, uitvoering en beheer’ in lijn met NEN 3215 aangepast.

NEN 3215+C1+A1:2018 ‘Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen’ geeft bepalingsmethoden en voorwaarden voor de riolering in bouwwerken voor de afvoer van huishoudelijk afval- en hemelwater met betrekking tot:

 • het primair ontspanningssysteem voor huishoudelijk afvalwater;
 • soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;
 • het systeem van overlaatstroming voor afvoer van hemelwater;
 • het UV-systeem voor afvoer van hemelwater;
 • het vrijvervalsysteem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater (voor de buitenriolering binnen het perceel).

NEN 3215+C1+A1:2018

De volgende wijzigingen zijn in NEN 3215+C1 verwerkt:

 • aanpassing van het voorwoord in verband met de status van de ingetrokken NVN 12056 ‘Verkenning van de Europese normserie NEN-EN 12056 – 1 t/m 5 versus NEN 3215’;
 • nieuwe inzichten in de combinatie van verschillende ontspanningsleidingen hebben geleid tot wijzigingen in de leidingconfiguratie van aansluitvrije zones, aansluitingen op standleidingen en verzamelleidingen en gecombineerde ontspanningsleidingen;
 • voor platte groendaken met een helling ≤ 5° is de reductiefactor voor de regenintensiteit aangepast en vastgesteld voor vier verschillende dikten substraatlaag. Voor de overige platte daken geldt een helling van ≤ 3°;
 • een aantal figuren is verbeterd.

NTR 3216:2018

De Nederlands Technische Richtlijn, NTR 3216, is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in NEN 3215+C1+A1 en gaat hier uitgebreider op in. Daarnaast wordt in de herziene NTR 3216 aandacht besteed aan:

 • een rekenmethode voor het rekenen aan gecombineerde ontspanningsleidingen;
 • het omgaan met overbruggen van dilataties in vloeren;
 • beugeling en niet-trekvaste verbindingen;
 • verduidelijking van noodafvoervoorzieningen;
 • veiligheid op platte daken.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant, telefoon 015 2 690 129 of e-mail bi@nen.nl. Bron: nen.nl 9-4-19