Afkoppelen regenwater nu gesubsidieerd

31 augustus 2016 13:26 uur

Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere terreinen stimuleren en stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar. Met deze bijdrage wil het waterschap gemeenten stimuleren het afkoppelen grootschaliger en met meer urgentie op te pakken.

De stimuleringsregeling is een financiële aanvulling op de publiekscampagne ‘Waterklaar’, die de gezamenlijke overheden in Noord- en Midden-Limburg in 2014 startten. Als burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen, doordat ze het regenwater opvangen op eigen terrein en beter hergebruiken, voorkomt dit veel problemen bij zware regenval. Door regenwater af te koppelen wordt wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied verminderd, verdroging tegengegaan, de waterkwaliteit verbeterd en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater – nu en in de toekomst – vergroot.

De regeling biedt voor iedereen een subsidiebedrag per afgekoppelde m2. De burger en zijn beleving van de directe leefomgeving staan centraal in deze regeling. Bron: reindonk.nl 31 aug 2016 lees verder>>>>