Aanleg natuurvriendelijke oever Natuursloot Zeist

31 augustus 2016 13:50 uur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in september met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Natuursloot in Zeist. Deze watergang ligt aan de zuidzijde van Zeist, tussen de wijken Couwenhoven en Brugakker en het agrarisch gebied. Deze oever wordt aangelegd om de natuur in deze omgeving meer de ruimte te geven.

Daarnaast kan in de verbrede watergang meer water worden opgevangen; dat is belangrijk voor het voorkomen van wateroverlast..

 

Meer ruimte voor de natuur

De zuidzijde van de kern Zeist ligt op de flank van de stuwwal de Utrechtse Heuvelrug. Om die reden is dit gebied rijk aan schoon en ecologisch zeer waardevol (kwel)water uit de stuwwal. Het waterschap heeft plannen om spaarzamer met het unieke, gebiedseigen water om te gaan. Langs de zuidzijde van de Natuursloot Zeist wordt een brede natuurvriendelijke oever aangelegd die ruimte biedt aan de flora en fauna. Over een lengte van 1.100 meter wordt de watergang 7 meter verbreed. In de watergang wordt een flexibel peil ingesteld. Hierdoor kan meer water worden vastgehouden. Door al deze maatregelen zal de biodiversiteit in het gebied sterk toenemen. Langs de natuurvriendelijke oever wordt een schouwpad aangelegd om de toekomstige onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

 

Gelijktijdig wordt ook het meest westelijk gelegen perceel van stichting Het Utrechts Landschap natuurlijk ingericht. Ten behoeve van de amfibieën en reptielen wordt een geïsoleerde poel gegraven en de sloten krijgen flauwere oevers. Langs dit perceel wordt ook de Hakswetering voorzien van een natuurvriendelijke oever.

Kavelruil

Voor de verbreding is een aanzienlijke oppervlakte grond nodig. Het waterschap heeft deze gronden door middel van een kavelruil in eigendom gekregen, Dit bleek mogelijk door de inzet van grond van de provincie en de medewerking van de grondeigenaren. Het waterschap is ook eigenaar van een 4 meter brede strook agrarische grond langs de zuidzijde van de oever. Deze strook wordt gebruikt voor het onderhoud van de watergang en de oever. Het voordeel is dat de zware onderhoudsmachines niet langer door de woonwijk hoeven te rijden. Bron: hdsr.nl 30 aug 2016 lees verder>>>>