Aanleg collectieve zuivering Bommelwaard ligt op schema

17 september 2020 08:11 uur

Begin september lag de aanleg van 35 km riolering en 54 pompen om het afvalwater van 250 ha glastuinbouw in de Bommelwaard naar de waterzuiveringsinstallatie bij Zaltbommel te krijgen nog mooi op schema meldt chrysantenteler en woordvoerder David van Tuijl. Hij is ook lovend over het nog veel grotere collectief dat in het Westland gestalte krijgt.

Kort na het voortgangsoverleg met bestuurders en uitvoerders heeft David van Tuijl uit Brakel er alle vertrouwen in dat de eerste kubieke meters afvalwater uit tuinbouwcentrum Bommelwaard eind december de zuiveringsinstallaties in Zaltbommel passeren. Als het goed is liggen de leidingen en pompen rond 1 november allemaal op hun plaats. Ook de waterbuffers op de bedrijven moeten dan op niveau zijn, zodat er een redelijk constante waterstroom door de gloednieuwe riolering naar Zaltbommel kan stromen. Na enkele weken inregelen moet de installatie rond Kerstmis volledig operationeel zijn.

Dan wordt het tuinbouwwater, dat gescheiden van andere waterstromen via het nu gerealiseerde rioolstelsel wordt aangevoerd, in meerdere stappen gefilterd en gezuiverd van nog aanwezige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Na zuivering wordt het water geloosd op de Waal. “Dan lopen we weer vooraan in duurzaam produceren en dat zal in de sloten langs onze bedrijven zeker tot verbetering leiden van de waterkwaliteit”, zegt de teler enthousiast.

Van Tuijl volgt ook de ontwikkelingen in het Westland met grote interesse. Deze zomer gaf het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland groen licht voor de aanpassingen die nodig zijn om het afvalwater van (ruim) 1.000 ha glastuinbouw op duurzame wijze te zuiveren. Deze aanpassingen, waaronder een extra pompstation en persleiding en uitbreiding van de AWZI Nieuwe Waterweg met (o.a.) ozoninstallaties, worden volledig betaald door de zuiveringscoöperatie van de betrokken telers. Anders dan in de Bommelerwaard kunnen zij gebruik maken van het bestaande rioolstelsel, waarop ook huishoudens en bedrijven lozen. Bron: agriholland.nl